Moe­der en doch­ter leg­gen ver­kla­ring te­gen buur­man af

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een moe­der en haar doch­ter leg­den gis­te­ren ver­kla­rin­gen af te­gen hun buur­man Fa­bi­an F die in de be­klaag­den­bank zat. De moe­der ge­tuig­de dat de buur­man haar uit­schold en be­dreig­de met de dood. Ze woont te­gen­over de wo­ning van de man. “Hij kon mijn zoon zijn ge­weest”, zei ze. Vol­gens haar kwam Fa­bi­an F vroe­ger va­ker thuis bij haar. Toen hij nog jong was, at hij zelfs thuis bij de vrouw. De ge­tui­ge weet niet waar­om de man plot­se­ling te­keer­gaat te­gen haar. Een van de ke­ren liep zij op straat toen hij haar be­gon te be­drei­gen en uit te schel­den. Ze keek om en merk­te dat al­leen zij in de om­ge­ving was. Ze ver­telt dat hij ook ka­pot­te bier­fles­sen op het dak van haar huis en haar erf had ge­gooid. Ook gooi­de hij rot­te ui­en en ste­nen op haar dak. Vol­gens de vrouw heeft hij de uit­la­ting ge­daan dat hij door zal gaan tot­dat er een do­de zal val­len. Hij be­schul­digt haar er­van dat zij rod­delt over zijn moe­der en ver­ve­len­de uit­spra­ken doet over zijn over­le­den va­der. De ge­tui­ge ont­ken­de dat zij over de moe­der en over­le­den va­der van de man kwaad heeft ge­spro­ken. Ze vindt hem een best goed uit­zien­de jon­ge heer, maar wordt bang voor hem van­we­ge zijn uit­la­tin­gen. Ze weet dat hij een keer meer dan twin­tig bier­fles­sen op haar erf had ge­gooid. De vrouw werkt op een po­li­tie­sta­ti­on. Vol­gens haar denkt hij dat zij din­gen over hem op het po­li­tie­sta­ti­on ver­telt, maar dat is vol­gens haar niet waar.

Fa­bi­an F geeft toe dat hij ste­nen op het dak van zijn buur­vrouw heeft ge­gooid. “We zijn geen vij­an­den”, ver­telt hij. Vol­gens hem ver­veelt de vrouw hem, maar ze be­weert dat ze hem nooit heeft las­tig­ge­val­len. Ook de doch­ter van de ge­tui­ge ver­klaar­de dat Fa­bi­an F haar fa­mi­lie las­tig­valt, maar ze weet niet waar­om hij dat doet. Een agent ver­tel­de gis­te­ren dat hij na de mel­din­gen op het adres van de ver­dach­te was ge­weest. Vol­gens hem hield Fa­bi­an F zijn moe­der in een wurg­greep vast om haar te be­let­ten de deur open te doen voor de po­li­tie. Op 6 de­cem­ber zal de moe­der van Fa­bi­an F wor­den ge­hoord. Vol­gens de agent heb­ben bu­ren de ver­dach­te be­schre­ven als een agres­sief per­soon. Fa­bi­an F krijgt ju­ri­di­sche bij­stand van raads­man Os­car Kou­len. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.