Broers ver­dacht van be­ro­ving sta­gi­ai­re

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO –Twee broers, An­war R en Vi­kaash P, wor­den ver­dacht van de be­ro­ving van een sta­gi­ai­re. Een po­li­tie­man ver­klaar­de gis­te­ren dat hij na een mel­ding naar de plaats de­lict ging waar hij het slacht­of­fer had aan­ge­trof­fen. De sta­gi­ai­re ver­tel­de hem dat zij op haar rij­wiel over de Hen­ck Ar­ron­straat reed, toen zij ter hoog­te van een ver­keers­licht werd be­roofd van haar tas. Vol­gens haar re­den de twee da­ders in een au­to. Ze had de da­ders be­schre­ven aan de hand van hun ras het­geen niet klopt met dat van de ver­dach­ten. De agent had ver­der let­sel bij haar waar­ge­no­men. De vrouw zou in een scher­mut­se­ling zijn ge­raakt met een van de da­ders, waar­door zij let­sel heeft op­ge­lo­pen.

Een an­de­re po­li­tie­man ver­klaar­de dat de wa­gen van de da­ders na de be­ro­ving werd ach­ter­na­ge­ze­ten door en­ke­le po­li­tie-een­he­den. Hij was op sur­veil­lan­ce en trof na­der­hand de wa­gen van de ver­dach­ten on­be­heerd aan. De­ze au­to werd toen in be­slag ge­no­men. De tas van het slacht­of­fer werd voor een win­kel aan de Thompson­straat ge­von­den. De po­li­tie­man had van om­stan­ders ver­no­men dat het be­doel­de voer­tuig van de ver­dach­ten in vol­le vaart weg­reed en dat de tas er­uit was ge­gooid.

Vi­kaash P is als ge­tui­ge ge­hoord te­gen zijn jon­ge­re broer An­war R. Hij ver­klaar­de dat hij sa­men met zijn jon­ge­re broer over de Hen­ck Ar­ron­straat reed om naar de Nieu­westraat te gaan toen een fiet­ser te­gen de au­to aan­kwam. Hij hoor­de plot­se­ling en­ke­le man­nen gil­len dat ze de per­so­nen in de au­to zou­den mis­han­de­len. Daar­om is Vi­kaash P door­ge­re­den. Zijn broer­tje An­war R merk­te dat een tas aan de zij­spie­gel hing. An­war R trok de tas en gooi­de die weg aan de Schiet­baan­weg. Hij weet niet hoe de tas aan de Thompson­straat is ge­von­den.

Bij de po­li­tie wist Vi­kaash P te ver­tel­len dat zijn broer­tje zon­der toe­stem­ming een tas had weg­ge­no­men. Hoe­wel er een hand­te­ke­ning van hem bij de­ze ver­kla­ring staat, vindt de ver­dach­te dat hij niet be­kend was met de in­houd van zijn ver­kla­ring. Bei­de ver­dach­ten krij­gen ju­ri­di­sche bij­stand van raads­vrouw Rosan­na Co­ti­no. Op 6 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.