On­der­zoeks­pro­ject PA AdeKUS en Uni­ver­si­teit van Utrecht ge­start

Times of Suriname - - BIN­NEN­LAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De of­fi­ci­ë­le start van het ge­za­men­lij­ke on­der­zoeks­pro­ject tus­sen de stu­die­rich­ting Pu­blic Ad­mi­ni­stra­ti­on (PA) van de An­ton de Kom Uni­ver­si­teit van Su­ri­na­me (AdeKUS) en het De­par­te­ment voor Be­stuuren Or­ga­ni­sa­tie­we­ten­schap (US­BO) van de Uni­ver­si­teit van Utrecht heeft maan­dag plaats­ge­von­den in de Uni­ver­si­ty Gues­t­hou­se. Dit staat in het pers­be­richt van de AdeKUS.

Vol­gens het pers­be­richt is het over­koe­pe­len­de the­ma van dit on­der­zoeks­pro­ject: ‘Pu­blie­ke waar­de­cre­a­tie door mid­del van maat­schap­pe­lij­ke zelf­or­ga­ni­sa­tie’. Ver­meld wordt dat het hier­bij gaat om dien­sten of pro­duc­ten die de sa­men­le­ving ver­rij­ken. Vol­gens de AdeKUS zijn er na een se­lec­tie­pro­ce­du­re on­der al­le ge­ïn­te­res­seer­de stu­den­ten in Utrecht, 20 stu­den­ten ge­se­lec­teerd. In Su­ri­na­me zijn er 10 stu­den­ten ge­se­lec­teerd om het on­der­zoek uit te voe­ren. Er wordt aan­ge­ge­ven dat der­tig stu­den­ten ver­deeld wor­den in tien on­der­zoeks­trio’s, waar­bij twee stu­den­ten van de US­BO zijn ge­kop­peld aan één stu­dent van de stu­die­rich­ting PA van de AdeKUS. Aan­ge­ge­ven wordt dat elk trio een an­der as­pect on­der­zoekt bin­nen drie ge­ï­den­ti­fi­ceer­de the­ma’s, na­me­lijk: Zorg & Wel­zijn, On­der­wijs & Op­lei­ding en Taal & Cul­tuur. Er staat dat er van­uit de­ze the­ma’s een on­der­zoek zal wor­den ge­daan naar hoe Su­ri­naam­se sa­men­wer­kings­ver­ban­den bin­nen de­ze do­mei­nen een bij­dra­ge le­ve­ren aan so­ci­aal-maat­schap­pe­lij­ke pro­ble­ma­tiek en/of vraag­stuk­ken. Vol­gens het be­richt wor­den op 20 de­cem­ber 2016 de voor­lo­pi­ge on­der­zoeks­re­sul­ta­ten ge­pre­sen­teerd in Su­ri­na­me.

Vol­gens AdeKUS wordt er bij dit on­der­zoeks­pro­ject ge­ke­ken naar pu­blie­ke waar­de­cre­a­tie in het licht van maat­schap­pe­lij­ke zelf­or­ga­ni­sa­tie. Er staat dat het hier­bij gaat om sa­men­wer­kings­ver­ban­den tus­sen in­di­vi­du­en; or­ga­ni­sa­ties en/of groe­pen men­sen die van­uit de ge­meen­schap sa­men­wer­ken om be­paal­de so­ci­aal-maat­schap­pe­lij­ke vraag­stuk­ken op te los­sen en hier­door pu­blie­ke waar­de te cre­ë­ren. Vol­gens hen gaat het spe­ci­fiek om ini­ti­a­tie­ven van­uit bur­gers, of ini­ti­a­tie­ven van bur­gers in com­bi­na­tie met or­ga­ni­sa­ties en pri­va­te par­tij­en. Er staat dat het pro­ject of­fi­ci­eel wordt af­ge­slo­ten met de pu­bli­ca­tie van een on­der­zoeks­bun­del waar­in de door de trio’s ge­schre­ven we­ten­schap­pe­lij­ke ar­ti­ke­len zijn op­ge­no­men. Er staat ver­der dat de eind­re­sul­ta­ten van het on­der­zoeks­pro­ject in april 2017 wordt ge­pre­sen­teerd aan de Uni­ver­si­teit van Utrecht en aan de An­ton de Kom Uni­ver­si­teit van Su­ri­na­me.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.