BBGO-Nic­ke­rie viert 1-ja­rig be­staan

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - De voor­zit­ter van de Bond Be­lan­gen­be­har­ti­ging Ge­pen­si­o­neer­den Over­heids­dienst (BBGO), Re­na­te Bhug­wandas-Wou­den, heeft tij­dens een feest­ver­ga­de­ring die op 12 november in Nic­ke­rie ge­hou­den is in ver­band met het een­ja­ri­ge be­staan van de af­de­ling Nic­ke­rie, de le­den ge­vraagd om al­le amb­te­na­ren die ge­pen­si­o­neerd zijn of on­der­stand ge­nie­ten, te mo­ti­ve­ren en te sti­mu­le­ren om zich aan te slui­ten bij BBGO-Nic­ke­rie. Hier­door kun­nen zij dan zelf aan­ge­ven wat de no­den zijn in de­ze groep.

Op 12 november vo­rig jaar in­stal­leer­de het hoofd­be­stuur van de BBGO een af­de­lings­be­stuur in Nic­ke­rie be­staan­de uit Ri­ta Cho­toe-San­chit, Ken­neth Donk en Nier­mal Bad­loe, die het zaak­je moesten gaan trek­ken in het dis­trict en le­den zou­den gaan wer­ven. Bij het een­ja­ri­ge be­staan van de af­de­ling telt de bond 125 le­den. De BBGO-voor­zit­ter is van me­ning dat dit maar een deel is van het aan­tal ge­pen­si­o­neer­de amb­te­na­ren en on­der­stan­den in het dis­trict van­daar dat zij een be­roep ge­daan heeft op de le­den om de ove­ri­gen ook te mo­ti­ve­ren zich aan te slui­ten.

De vie­ring van een jaar BBGO-Nic­ke­rie was de eerste ac­ti­vi­teit die de be­lan­gen­or­ga­ni­sa­tie in Nic­ke­rie heeft ge­hou­den met haar le­den. Bhug­wandas-Wou­den hield de bij­kans hon­derd aan­we­zi­ge le­den voor om na te gaan wat zij wil­len doen. “Wil­len jul­lie sa­men ge­zel­lig bij el­kaar ko­men en ko­ken of bak­ken, wat ook een ge­zel­lig­heid is”, stel­de zij voor. Het hoeft vol­gens de voor­zit­ter niet al­tijd om se­ri­eu­ze din­gen te gaan, maar din­gen die zij va­ker sa­men kun­nen doen. Het moet vol­gens haar niet zo zijn dat de le­den slechts een keer per jaar bij el­kaar ko­men maar des­noods el­ke maand een keer. Na de toe­spra­ken van Ri­ta Cho­toe-San­chit, be­stuurs­lid van de BBGO-af­de­ling Nic­ke­rie, Bhug­wandas­Wou­den en een ver­te­gen­woor­di­ger van dis­tricts­com­mis­sa­ris Wed­pre­kash Joe­loem­singh ble­ven de le­den sa­men met het hoofd- en af­de­lings­be­stuur nog ge­zel­lig bij el­kaar. De ge­pen­si­o­neer­den maak­ten er een leu­ke dag van door zelf hun ta­len­ten te to­nen in de vorm van lied­jes zin­gen, ge­dich­ten voor­dra­gen en mop­pen ver­tel­len. Er was zelfs een ge­pen­si­o­neer­de bij met een mond­har­mo­ni­ca die een­ie­der liet mee­zin­gen op de deun­tjes die hij ten ge­ho­re bracht.

De BBGO-voor­zit­ter zegt te­vre­den te zijn met de or­ga­ni­sa­tie van de dag en merk­te op dat er nog meer­de­re ac­ti­vi­tei­ten voor de ge­pen­si­o­neer­de amb­te­na­ren, die zijn aan­ge­slo­ten bij de bond, zul­len vol­gen. Aan het ein­de van de dag kreeg een­ie­der een pak­ket­je mee naar huis dat tot stand is ge­ko­men door do­na­ties van het be­drijfs­le­ven. AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.