Bu­reau Gen­der­aan­ge­le­gen­he­den BIZA weer Pre­si­ding Of­fi­cer

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het Bu­reau Gen­der­aan­ge­le­gen­he­den van het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken heeft on­langs deel­ge­no­men aan de der­tien­de Re­gi­o­nal Con­fe­ren­ce on Wo­men in La­tin Ame­ri­ca and the Ca­rib­bean en is we­der­om ge­ko­zen als Pre­si­ding Of­fi­cer (PO). De­ze con­fe­ren­tie vond plaats van 25 tot en met 28 ok­to­ber 2016 in Mon­te­vi­deo, Urugu­ay. Dit staat in het pers­be­richt van de af­de­ling Com­mu­ni­ca­tie Unit van het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken (BIZA).

“Het hoofd­the­ma bij de con­fe­ren­tie was de ver­ster­king van de po­si­tie van vrou­wen bin­nen de re­gi­o­na­le gen­der­agen­da en duur­za­me ont­wik­ke­lings­agen­da”, al­dus BIZA. Dat Su­ri­na­me ge­ko­zen is als Pre­si­ding Of­fi­cer wil zeg­gen dat Su­ri­na­me de agen­da me­de kan be­pa­len en dat het van bij­zon­der be­lang is dat Su­ri­na­me ac­tief par­ti­ci­peert bin­nen de Pre­si­ding Of­fi­cer­smee­tings.” ver­telt Mireil­le Nga­di­min die als ver­te­gen­woor­di­ger van het Bu­reau Gen­der­aan­ge­le­gen­he­den de con­fe­ren­tie bij­woon­de. “Vrou­wen heb­ben een voor­uit­gang kun­nen boe­ken op het ge­bied van on­der­wijs, waar­door ze ook een ho­ge ma­te van au­to­no­mie heb­ben kun­nen ver­wer­ven. Hier­door heb­ben ze ook aan­dacht kun­nen vra­gen voor vraag­stuk­ken be­tref­fen­de ge­weld te­gen vrou­wen en dis­cri­mi­na­tie”, al­dus Nga­di­min. Vol­gens het BIZA is het doel van de re­gi­o­na­le con­fe­ren­tie om de be­hoef­ten van vrou­wen op re­gi­o­naal en sub­re­gi­o­naal ni­veau te iden­ti­fi­ce­ren. Ook om pe­ri­o­die­ke eva­lu­a­ties en aan­be­ve­lin­gen te doen ten be­ hoe­ve van ac­ti­vi­tei­ten die zijn uit­ge­voerd in het ka­der van ac­ti­vi­tei­ten met be­trek­king tot de in­voe­ring van de re­gi­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le plan­nen en af­spra­ken.

Vol­gens BIZA is de re­gi­o­na­le con­fe­ren­tie een plaats­ver­van­ gend or­gaan van de Eco­no­mic Com­mis­si­on for La­tin Ame­ri­ca and the Ca­rib­bean (Eclac) en de­ze wordt om de drie jaar ge­hou­den. “De PO’s die­nen als link tus­sen de lid­sta­ten en het Eclac se­cre­ta­ri­aat bij hun in­span­nin­gen voor het main­strea­men van het gen­der­per­spec­tief in re­gi­o­na­le ont­wik­ke­lings­pro­ces­sen”, al­dus BIZA.

Er staat ver­der dat tij­dens de mee­ting de aan­na­me van de Mon­te­vi­deo Stra­te­gy een feit is ge­weest. Vol­gens het be­richt is de­ze Stra­te­gy een re­gi­o­na­le po­li­tie­ke com­mit­te­ring die als lei­draad moet die­nen voor de in­voe­ring van de af­spra­ken die ge­maakt zijn tij­dens de di­ver­se re­gi­o­na­le con­fe­ren­ties van vrou­wen in La­tijns Ame­ri­ka en het Ca­ri­bisch Ge­bied. Hie­rin zijn maat­re­ge­len op­ge­no­men die moe­ten bij­dra­gen aan de ver­ster­king van de po­si­tie van vrou­wen en het be­rei­ken van gen­der­ge­lijk­heid. An­de­re af­spra­ken die voort­vloei­en uit de der­tien­de re­gi­o­na­le con­fe­ren­tie zijn o.a. het wer­ken aan het be­rei­ken van gen­der­ge­lijk­heid en het be­vor­de­ren van de ac­tie­ve deel­na­me van het Ca­ri­bisch Ge­bied aan de ver­ga­de­rin­gen van Eclac, zo­dat het Ca­rai­bisch Ge­bied goed ver­te­gen­woor­digd is en zijn spe­ci­fie­ke gen­der­ka­rak­te­ris­tie­ken kan wor­den mee­ge­no­men, al­dus BIZA.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.