Zwar­te Piet-de­mon­strant voor de rech­ter

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

ROT­TER­DAM - De eni­ge man die nog vast­zit naar aan­lei­ding van de Zwar­te Piet-de­mon­stra­tie za­ter­dag in Rot­ter­dam, werd voor­ge­leid aan de po­li­tie­rech­ter. Die be­slist of de de­mon­strant nog lan­ger in de cel moet blij­ven. Tij­dens de in­tocht van Sin­ter­klaas zou de man een ver­slag­ge­ver van PowNed voor een rij­den­de au­to heb­ben ge­duwd. Hij wordt ver­dacht van po­ging tot zwa­re mis­han­de­ling, zo laat de po­li­tie gis­te­ren we­ten.

Tij­dens de in­tocht wer­den za­ter­dag­mid­dag 198 men­sen op­ge­pakt. La­ter op de avond wer­den ze bij­na al­le­maal weer vrij­ge­la­ten. De ac­tie­voer­ders be­slo­ten niet in Maas­sluis bij de na­ti­o­na­le in­tocht te­gen Zwar­te Piet te pro­tes­te­ren, maar in Rot­ter­dam. Om­dat ze een de­mon­stra­tie­ver­bod ne­geer­den, wer­den ze op­ge­pakt. De ar­res­tan­ten zei­den dat ze niet op de hoog­te wa­ren van de gel­den­de nood­ver­or­de­ning.

Ad­vo­caat Mi­chiel Pest­man, die be­hoort tot de groep ar­res­tan­ten, zegt dat het be­staan van de nood­ver­or­de­ning pas per me­ga­foon door de po­li­tie is mee­ge­deeld toen veel be­to­gers al in de bus za­ten voor ver­voer naar het bu­reau. Pest­man zegt even­als de an­de­re de­mon­stran­ten ten on­rech­te te zijn op­ge­pakt. Hij had zich be­kend­ge­maakt als raads­man van een van de ac­tie­voer­ders te­gen Zwar­te Piet, de be­ken­de Am­ster­dam­mer Jer­ry Afriyie. “De po­li­tie liep rond met een smoe­len­boek en pik­te Afriyie er zo tus­sen­uit”, al­dus Pest­man. “Hij deed he­le­maal niets en hield juist af­stand.”

Afriyie is vol­gens de raads­man her­haal­de­lijk vrij­ge­spro­ken voor eer­de­re be­to­gin­gen. Pest­man ver­wacht dat ook de­ze zaak ‘met een sis­ser’ zal af­lo­pen. “Het Open­baar Mi­nis­te­rie heeft een kans­lo­ze zaak als ver­dach­ten voor de rech­ter wor­den ge­bracht”, meent hij.

Net als veel an­de­re be­to­gers wei­ger­de Pest­man een schik­king van 150 eu­ro te be­ta­len. Hij dient te­vens een eis tot scha­de­ver­goe­ding in om­dat hij ten on­rech­te zou zijn op­ge­pakt. Hij heeft con­tact ge­zocht met de de­ken van de Or­de van Ad­vo­ca­ten om de kwes­tie te be­spre­ken.

(AD/ foto: pers­groep.net)

De­mon­stra­tie te­gen Zwar­te Piet bij de in­tocht in Rot­ter­dam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.