In­val­len bij No Sur­ren­der

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

OSS - Ar­res­ta­tie­teams van de na­ti­o­na­le po­li­tie heb­ben gis­ter­och­tend tij­dens in­val­len in Den Haag, Am­ster­dam en Oss drie le­den van mo­tor­club No Sur­ren­der aan­ge­hou­den op ver­den­king van zwa­re mis­han­de­ling en drugs­han­del Na de ar­res­ta­tie in Oss werd aan­slui­tend ook een in­val ge­daan bij een sport­school. De 46-ja­ri­ge ei­ge­naar zou vol­gens de po­li­tie in co­ca­ï­ne heb­ben ge­han­deld. Een vier­de ver­dacht lid van No Sur­ren­der is nog voort­vluch­tig. Als hij bij zoek­ac­ties van­daag niet wordt aan­ge­trof­fen, wordt een Eu­ro­pees ar­res­ta­tie­be­vel uit­ge­vaar­digd.

De po­li­tie­ac­ties van gis­ter­och­tend vol­gen op de zwa­re mis­han­de­ling van een 41-ja­rig voor­ma­lig lid van No Sur­ren­der. De man deed op 10 mei 2016 van­uit het zie­ken­huis aan­gif­te. Hij was op­ge­no­men we­gens ern­sti­ge ver­won­din­gen na een mis­han­de­ling door club­le­den van No Sur­ren­der.

Hij ver­klaar­de te­gen­over de po­li­tie dat hij vier da­gen daar­voor na een be­gra­fe­nis van een lid van No Sur­ren­der te­gen zijn wil was mee­ge­no­men naar een bos­ge­bied. Daar werd hij vol­le­dig in el­kaar ge­sla­gen, met bot­breu­ken in zijn ge­zicht, bo­ven­li­chaam en le­de­ma­ten tot ge­volg.

Na de aan­gif­te deed de po­li­tie uit­ge­breid on­der­zoek. Daar­uit kwam naar vo­ren dat de vier ver­dach­ten waar­schijn­lijk voor de mis­han­de­ling ver­ant­woor­de­lijk zijn. De voor­ma­li­ge pre­si­dent van No Sur­ren­der, Klaas Ot­to, kwam ook nog in het on­der­zoek in beeld maar hij is niet als ver­dach­te aan­ge­merkt. Vol­gens de re­cher­che is de man mo­ge­lijk mis­han­deld om­dat hij ver­ant­woor­de­lijk werd ge­steld voor het ver­lies van een par­tij drugs.

Het slacht­of­fer heeft ook aan­gif­te ge­daan we­gens smaad en las­ter te­gen de hui­di­ge pre­si­dent van No Sur­ren­der, Henk Kui­pers. Die ver­klaar­de in een in­ter­view in het te­le­vi­sie­pro­gram­ma Pauw dat de af­ran­se­ling had plaats­ge­von­den om­dat het slacht­of­fer seks had ge­had met jon­ge meis­jes en ge­weld had ge­pleegd te­gen vrou­wen. Vol­gens het slacht­of­fer is daar geen en­ke­le spra­ke van. De po­li­tie be­ves­tigt dat het slacht­of­fer nooit in beeld is ge­weest voor ze­den­mis­drij­ven als door Kui­pers ge­sug­ge­reerd.

Het komt zel­den voor dat le­den van mo­tor­clubs aan­gif­te doen te­gen me­de­club­le­den. Op pra­ten met de po­li­tie staan zwa­re sanc­ties. Toch wil de po­li­tie meer werk ma­ken van het on­der­lin­ge ge­weld bin­nen de clubs. Af­ge­lo­pen week nog meld­de de krant de mis­han­de­ling van een lid van No Sur­ren­der in het noor­den van het land. Het slacht­of­fer werd zwaar mis­han­deld, na­dat hij in ‘bad stan­ding’ of­wel on­eer­vol uit de club was ge­zet.

De ac­tie van van­och­tend staat los van het ver­bod dat het open­baar mi­nis­te­rie eist van mo­tor­club Ban­didos. Zo­als De Te­le­graaf gis­ter­och­tend meld­de, werd maan­dag een ver­zoek aan de Utrecht­se recht­bank ge­daan de Ban­didos tot een ver­bo­den or­ga­ni­sa­tie aan te mer­ken. Het Open­baar Mi­nis­te­rie werkt aan het ver­bie­den van meer Out­law Mo­tor­cy­cle Gangs (OMG’s), waar­on­der ook No Sur­ren­der.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.