Oor­logs­gra­ven Ja­va­zee ver­dwe­nen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - Op de bo­dem van de Ja­va­zee zijn meer­de­re Ne­der­land­se oor­logs­gra­ven ver­dwe­nen. Het gaat om de wrak­ken van de krui­sers Hr. Ms. De Ruy­ter en Hr. Ms. Ja­va en een groot deel van de tor­pe­do­boot­ja­ger Hr. Ms. Kor­te­naer. Dat schreef mi­nis­ter Je­a­ni­ne Hen­nis van De­fen­sie gis­te­ren aan de Twee­de Ka­mer. Na­der on­der­zoek moet uit­wij­zen wat er met de sche­pen - of be­ter oor­logs­gra­ven - is ge­beurd. De sche­pen ver­gin­gen op 27 fe­bru­a­ri 1942 tij­dens de Slag om de Ja­va­zee in de oor­log met Ja­pan. De ver­dwij­ning kwam eer­der dit jaar aan het licht tij­dens een duik­ex­pe­di­tie door het Karel Door­man Fonds naar de wrak­ken. Het was de be­doe­ling om op 27 fe­bru­a­ri vol­gend jaar een pla­quet­te te plaat­sen bij de sche­pen met het oog op de 75e her­den­king.

De over­le­ven­den en na­be­staan­den wor­den ge­ïn­for­meerd over de ver­dwij­ning van de oor­logs­gra­ven. De­fen­sie be­na­drukt dat het van groot be­lang is voor over­le­ven­den en na­be­staan­den om te ach­ter­ha­len wat er met de sche­pen is ge­beurd. De sche­pen wa­ren het graf van ve­le hon­der­den op­va­ren­den en ze wa­ren van gro­te his­to­ri­sche waar­de voor Ne­der­land. Ne­der­land heeft de Ame­ri­kaan­se, Au­stra­li­sche, Brit­se en In­do­ne­si­sche au­to­ri­tei­ten op de hoog­te ge­bracht van de ver­dwij­ning. De Ame­ri­ka­nen, Au­stra­li­ërs en Brit­ten voch­ten ook in de Slag om de Ja­va­zee. De sche­pen la­gen voor de kust van In­do­ne­sië. Pre­mier Mark Rut­te brengt vol­gen­de week van maan­dag tot don­der­dag een be­zoek aan In­do­ne­sië.

Het is vol­gens in­ter­na­ti­o­naal recht ver­bo­den om oor­logs­gra­ven te schen­den, laat staan de sche­pen te ber­gen, zon­der de toe­stem­ming van Ne­der­land. Ook het in­ter­na­ti­o­na­le hu­ma­ni­tai­re oor­logs­recht be­schermt oor­logs­gra­ven. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.