Be­jaar­de ver­dien­de ton aan drugs­han­del

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

BREDA - “Ik ben Ap­pie en ik heb be­lang­stel­ling om che­mi­sche pro­duc­ten te ko­pen.” Zo stel­de Til­bur­ger Ap­pie E. (31) zich vol­gens An­dré S. (71) een paar jaar ge­le­den aan hem voor. Twaalf á der­tien be­zoek­jes volg­den, goed voor deals van in to­taal meer dan tien­dui­zend li­ter aan drugs­che­mi­ca­li­ën. Maar dat maak­te hem nog geen lid van de ver­meen­de cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie aan wie hij le­ver­de, be­toog­de S. gis­te­ren in de Breda­se recht­bank.

Rui­ter­lijk gaf de Eind­ho­venaar toe: hij ver­kocht ‘spul­len’ aan be­paal­de men­sen. De­ze goe­de­ren om­vat­ten on­der meer 398 jer­ry­cans zwa­vel­zuur en 40 jer­ry­cans zout­zuur á 25 li­ter per kan. En die per­so­nen zou­den sa­men met nog wat an­de­ren een cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie vor­men die voor­na­me­lijk be­staat uit le­den van mo­tor­club Sa­tu­dar­ah. On­der hen be­vin­den zich kop­stuk­ken Xan­ter­ra en An­ge­lo M. Zij moe­ten zich de­ze we­ken ver­ant­woor­den voor drugs­ge­re­la­teer­de cri­mi­na­li­teit. De Eind­ho­ven­se An­dré S. is als 71-ja­ri­ge ver­dach­te de oudste van het stel. Ver­moe­de­lijk leg­de hij als eni­ge ver­kla­rin­gen af bij de po­li­tie. In de recht­bank bleek hij zeer spraak­zaam, in te­gen­stel­ling tot ver­dach­ten die eer­der al voor de rech­ter ver­sche­nen. Zit­tend in een rol­stoel deed hij kalm en soms rond­uit ’droog’ zijn ver­haal. S. be­stiert al ja­ren­lang een che­mi­ca­li­ën­han­del. Op zijn web­si­te staan lan­ge lijs­ten met na­men van hon­der­den che­mi­sche stof­fen. Gro­ten­deels aan het bood­schap­pen­lijst­je van Ap­pie E. - zout­zuur, ace­ton, mie­ren­zuur en me­tha­nol vol­doen kon S. wel.

Pas toen Ap­pies com­pag­non, de meer­maals voor drugs­fei­ten ver­oor­deel­de Björn E. (37), ook op be­zoek kwam en het duo steeds gro­te­re hoe­veel­he­den che­mi­ca­li­ën wil­de, ging bij S. een lamp­je bran­den, ver­klaar­de hij: “Hier­mee wil­den ze fou­te din­gen doen.” On­danks het steeds ster­ker wor­den­de ver­moe­den dat zijn klan­ten de door hem ge­le­ver­de zu­ren voor drugs­pro­duc­tie ge­bruik­ten, maak­te S. geen ein­de aan de le­ve­rin­gen. Dat ge­beur­de pas toen de po­li­tie hem en acht­tien an­de­ren in 2011 ar­res­teer­de. Bij de in­val in zijn Eind­ho­ven­se wo­ning ont­dek­ten agen­ten een zwar­te boek­hou­ding. Che­mi­ca­li­ën kocht S. wel­is­waar le­gaal in, hij ver­kocht die on­der­hands door. Het OM be­re­ken­de dat de ze­ven­ti­ger een flin­ke duit aan die il­le­ga­le han­del over­hield: on­ge­veer een ton. Dat be­drag lag vol­gens de che­mi­ca­li­ën­boer zelf ech­ter een stuk la­ger.

Hoe­veel hij er dan exact aan heeft ver­diend, wil­de de recht­bank dinsdag dan ook graag van hem we­ten. Met veel te wei­nig als ant­woord liet S. de aan­we­zi­gen glim­la­chen, om er rap aan toe te voe­gen: “voor de hoe­veel­heid el­len­de die sinds­dien over me heen is ge­ko­men.”

Het pro­ces te­gen de ver­meen­de cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie gaat maan­dag ver­der.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.