Lucht­kwa­li­teit ver­be­terd, maar meer fijn­stof­ver­wacht

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

BILTHOVEN - In­ter­ac­tie­ve gra­fiek - De lucht is in Ne­der­land weer iets scho­ner ge­wor­den. In 2015 was de hoe­veel­heid bloot­stel­ling aan stik­stof­di­oxi­de met 21 pro­cent ge­daald sinds 2010. De hoe­veel­heid fijn­stof daal­de in die vijf jaar met bij­na een kwart. Toch ziet de RIVM geen roos­kleu­ri­ge toe­komst voor de kwa­li­teit van de lucht in Ne­der­land.

In het groot­ste deel van Ne­der­land lig­gen de con­cen­tra­ties fijn­stof en stik­stof­di­oxi­de on­der de Eu­ro­pe­se nor­men, schrijft het RIVM in een rap­port. De norm voor stik­stof­di­oxi­de wordt nog over­schre­den in een aan­tal druk­ke stra­ten in stads­cen­tra, voor­al in Am­ster­dam en Rot­ter­dam. De con­cen­tra­ties fijn­stof en stik­stof­di­oxi­de lig­gen in de mees­te de­len van Ne­der­land mo­men­teel on­der de in­ter­na­ti­o­na­le norm (WHO-norm) van 20 mi­cro­gram per ku­bie­ke me­ter. Toch wordt de norm nog over­schre­den in een aan­tal druk­ke stra­ten in met na­me Rot­ter­dam en Am­ster­dam. De ge­mid­del­de con­cen­tra­ties stik­stof­di­oxi­de da­len wel, en die trend zal naar ver­wach­ting van het RIVM tot 2020 door­zet­ten.

Vol­gens het RIVM zijn stik­stof­di­oxi­de en fijn stof al­tijd scha­de­lijk voor de ge­zond­heid, on­ge­acht of de con­cen­tra­tie on­der of boven de streef­norm is.

De ge­meen­ten met de hoog­ste hoe­veel­heid fijn­stof zijn ge­bie­den waar veel groot­scha­li­ge (pluim)vee­hou­de­rij­en ge­ves­tigd zijn, zo­als Ne­der­weert en Ven­ray. In 2015 wa­ren de con­cen­tra­ties in 13 van de 390 ge­meen­ten boven de norm. Naar ver­wach­ting kam­pen 168 ge­meen­ten in 2020 met (te) veel fijn stof in de lucht. Daar­bij is een dui­de­lij­ke con­cen­tra­tie te zien in het mid­den en zuid­wes­ten van Ne­der­land. De ver­wach­te toe­na­me van de hoe­veel­heid fijn­stof die we in­a­de­men in 2020 van 7 pro­cent is te ver­kla­ren door­dat ver­wacht wordt dat de ver­bran­ding in bij­voor­beeld het ver­keer, land­bouw en in­du­strie zal toe­ne­men.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.