Cour­tois blikt te­rug

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Thi­baut Cour­tois kreeg veel kri­tiek te ver­wer­ken van­uit de Bel­gi­sche me­dia na­dat hij af­ge­lo­pen zo­mer na de eerste groeps­wed­strijd op het EK in Frank­rijk zijn me­ning gaf over het ver­lo­ren groeps­du­el met Ita­lië (0-2). De kee­per vond dat de Ro­de Dui­vels ‘tac­tisch over­klast’ wa­ren. Met die woor­den deel­de hij een sneer uit naar de in­mid­dels ex-bonds­coach Marc Wilmots.

“En daar blijf ik bij, ook al le­ver­de die uit­spraak me veel kri­tiek op”, zei Cour­tois maan­dag­avond bij het Bel­gi­sche te­le­vi­sie­pro­gram­ma Ex­tra Ti­me. “Als er in­ter­views ge­ge­ven moe­ten wor­den, dan moet je geen kri­tiek ge­ven op be­paal­de per­so­nen maar mag je wel weer­ge­ven wat er ge­beurd is. Ik durf mijn me­ning te ge­ven en zal die ook in de kleed­ka­mer zeg­gen. Bij Mour­in­ho heb ik ook al zo’n aan­va­ring ge­had en die waar­deer­de mij daar juist om.” De kee­per van Chel­sea vindt dat Ita­lië veel be­ter voor­be­reid aan de af­trap ver­scheen. “Ik denk niet dat ik Wilmots een schop heb na­ge­ge­ven, maar je moet ook niet zeg­gen van ‘mor­gen is een nieu­we dag en we zul­len wel zien’. De Ita­li­a­nen had­den zich ge­du­ren­de vier we­ken en­kel voor­be­reid op on­ze wed­strijd en ze wa­ren er klaar voor. Dat voel­de ik ge­woon. Dat heb ik de trai­ner ook op de lucht­ha­ven ge­zegd. Ter­wijl wij geen op­los­sin­gen von­den op het sys­teem met een drie­mans­de­fen­sie.”

Cour­tois sprak na het EK niet meer met Wilmots, die zijn ont­slag kreeg na­dat Bel­gië in de kwart­fi­na­les werd uit­ge­scha­keld door Wa­les. “Ik snap dat hij mis­schien te­leur­ge­steld was in mij, maar ik heb geen pro­bleem met hem. Hij heeft me de kans ge­ge­ven om te spe­len en we heb­ben met hem een se­ri­eu­ze stap ge­zet met goed voet­bal. Maar op dat mo­ment voel­de ik dat er iets ont­brak om naar de top te gaan.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.