Su­ri­na­me naar Tri­nidad & To­ba­go voor Gold Cup play-offs

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De Na­ti­o­na­le se­lec­tie van Su­ri­na­me zal in ja­nu­a­ri naar Tri­nidad & To­ba­go af­rei­zen om deel te ne­men aan de play-offs van de Gold Cup, dit zegt bonds­coach Ro­ber­to Gö­de­ken. Su­ri­na­me speelt op 4 ja­nu­a­ri te­gen het or­ga­ni­se­rend land van de­ze play-offs en op 6 ja­nu­a­ri is Ha­ï­ti de te­gen­stan­der van Na­tio. Op 8 ja­nu­a­ri spe­len Tri­nidad & To­ba­go en Ha­ï­ti te­gen el­kaar. De bonds­coach zegt dat de­ze twee wed­strij­den heel zwaar wor­den. Hij zegt dat de spe­lers de ko­men­de we­ken zul­len moe­ten op­of­fe­ren, want een aan­tal feest­da­gen is in aan­tocht en de trai­nings­ses­sies zul­len ge­woon door­gaan. Hij geeft ook aan dat er waar­schijn­lijk ook ver­an­de­rin­gen plaats zul­len vin­den in de se­lec­tie. Hij en de tech­ni­sche staf zul­len de spe­lers ob­ser­ve­ren tij­dens de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie en de spe­lers die het meest zul­len op­val­len, wor­den op­ge­roe­pen om mee te doen aan de voor­be­rei­din­gen. Gö­de­ken zegt dat spe­lers die mo­men­teel in de se­lec­tie zit­ten en ge­bles­seerd ra­ken tij­dens de wed­strij­den van de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie en niet op tijd fit zijn, buiten de eind­se­lec­tie zul­len val­len. Hij geeft ver­der aan dat bei­de lan­den en­ke­le ni­veaus ho­ger zijn dan Su­ri­na­me, dus hij weet dat de na­ti­o­na­le se­lec­tie het niet ge­mak­ke­lijk zal krij­gen op vreem­de bo­dem. Hij zegt dat Na­tio er al­les aan zal doen om een goe­de beurt te ma­ken in de­ze play-offs om zich te plaat­sen voor de vol­gen­de ron­de.

Al­leen de win­naar van de­ze play-offs speelt een twee­luik te­gen een te­gen­stan­der van Cen­traal Ame­ri­ka (Un­caf). De win­naar van de­ze wed­strijd plaatst zich als­nog voor de Gold Cup. Ja­mai­ca, Cu­ra­çao, FransGu­y­a­na en Mart­i­ni­que heb­ben zich ge­kwa­li­fi­ceerd voor de Con­ca­caf Gold Cup 2017.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.