Gö­de­ken koos voor Gold Cup play-offs

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ro­ber­to Gö­de­ken, de bonds­coach van Su­ri­na­me, moest in de wed­strijd te­gen Ja­mai­ca, die zon­dag in het ka­der van de Ca­ri­bi­sche Kam­pi­oen­schap­pen ge­speeld werd en die ver­lo­ren werd met 1-0, een keu­ze ma­ken tus­sen de Ca­ri­bi­sche Kam­pi­oen­schap­pen of voor de play-offs van de Gold Cup. De bonds­coach koos uit­ein­de­lijk voor de play-offs van de Gold Cup. Su­ri­na­me speel­de voor een deel van de eerste helft en de he­le twee­de helft met een man meer, maar Na­tio kon geen ge­bruik ma­ken van de nu­me­rie­ke meer­der­heid. De bonds­coach pleeg­de in dit du­el maar een wis­sel, waar­bij Iva­nil­do Ro­zen­blad werd in­ge­bracht voor Gal­gy­to Ta­lea. Gö­de­ken geeft aan dat als Su­ri­na­me met meer dan een doel­punt zou ver­lie­zen, het zich niet zou plaat­sen voor de play-offs van de Gold Cup en daar­om nam hij het ri­si­co niet om vol voor de aan­val te gaan en een ge­lijk­spel af te dwin­gen. Hij of­fer­de zo­doen­de een plaats in de vol­gen­de ron­de van de Ca­ri­bi­sche Kam­pi­oen­schap­pen. De bonds­coach geeft toe dat Ja­mai­ca op een ho­ger ni­veau zit dan Su­ri­na­me. Om­dat de spe­lers moe wa­ren, gaf hij de op­dracht om niet aan te val­len aan zijn spe­lers. Hij zegt dat de Ja­mai­ca­nen op al­le fron­ten be­ter wa­ren dan Su­ri­na­me, dus hij vindt het een pres­ta­tie van zijn spe­lers, die het maar op de 1-0 heb­ben ge­hou­den. Gö­de­ken kijkt ook naar de ge­mis­te kan­sen van Ste­fa­no Rijs­sel en Roxey Fer en zegt dat als de­ze twee kan­sen be­nut zou­den wor­den, dan kon de wed­strijd an­ders zijn af­ge­lo­pen. De tech­ni­sche staf en de spe­lers ko­men mor­gen bij el­kaar om te­rug te blik­ken en te eva­lu­e­ren. Ver­der zal de tech­ni­sche staf het tra­ject uit­stip­pe­len voor de play-offs van de Gold Cup.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.