SBWB met ne­gen man naar Gu­y­a­na

Times of Suriname - - SPORT -

BODYBUILDING Een de­le­ga­tie van de Su­ri­naam­se Bodybuilding & Weightlif­ting Bond (SBWB) ver­trekt op don­der­dag naar Ge­or­ge­to­wn, Gu­y­a­na voor deel­na­me aan The Sta­ge of Cham­pi­ons Bodybuilding, Bi­ki­ni Fit­ness en Men’s Phy­si­que. De de­le­ga­tie keert op zon­dag 20 november te­rug naar Su­ri­na­me. De wed­strij­den wor­den op za­ter­dag ge­hou­den in The­a­ter Guild in Ge­or­ge­to­wn en zijn ge­sanc­ti­o­neerd door de CAC / IFBB. Er zul­len dan ook CAC of­fi­ci­als aan­we­zig zijn. De SBWB heeft al­le bij hem aan­ge­slo­ten sport­scho­len voor­af op de hoog­te ge­steld van de wed­strij­den en de at­le­ten de mo­ge­lijk­heid ge­bo­den om zich op te ge­ven voor deel­na­me. Zo wa­ren al­le fi­na­lis­ten van de op 24 sep­tem­ber ge­hou­den Na­ti­o­na­le kam­pi­oen­schap­pen in de ge­le­gen­heid mee te doen. Ove­ri­ge at­le­ten die in­te­res­se had­den, wer­den ge­screend door de bonds­coach Ed­dy Wil­son van SBWB.

De uit­ein­de­lij­ke de­le­ga­tie be­staat uit ne­gen at­le­ten: Mis­ter Su­ri­na­me Soe­pe Koe­se, Wen­del Se­tro­pa­wi­ro, Mel­vin To­lud, Antho­ny Ne­krui, Fai­zel Pi­nas, Ri­an­di­no Josa­fath, Mi­li­tia Ga­li­mo, Su­el­le Shep­perd en Jan­nel­lee Singod­jo­jo. De at­le­ten ko­men uit: 4-R Gym, Dean’s Gym, Mus­cle Camp, Fit­ness Fac­to­ry en Champs gym. De ju­ry­le­den Ro­bert Haak­mat en Ste­ven Cas­ters ma­ken ook deel uit van de de­le­ga­tie, die ver­der be­staat uit bonds­coach Ed­dy Wil­son en PR-of­fi­cer Ear­nie Ee­nig. De de­le­ga­tie staat on­der lei­ding van SBWB-be­stuurs­lid Mil­ton Hay­nes. De ver­wach­tin­gen zijn hoog­ge­span­nen, im­mers Su­ri­na­me maak­te een goe­de beurt op de vo­ri­ge maand ge­hou­den Dar­cy Beckles Open in Bar­ba­dos.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.