Nisha Ma­dar­an te zien bij ZeeTV event

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

On­langs is het jaar­lijk­se groot­se ZeeTV event in Ne­der­land ge­hou­den. Nisha Ma­dar­an heeft als spe­ci­a­le gast een voor­tref­fe­lij­ke per­for­man­ce weg­ge­ge­ven en ve­le har­ten ver­o­verd.

Nisha is mo­men­teel in Ne­der­land om een he­le­boel op­tre­dens te ver­zor­gen. In Al­me­re bij­voor­beeld was haar con­cert druk be­zocht, al­le kaar­ten wa­ren uit­ver­kocht. In de­ze pe­ri­o­de ver­scheen er een op­roep van ZeeTV waar­bij aan het gro­te pu­bliek werd ge­vraagd wie men kon aan­ra­den om op te tre­den tij­dens hun jaar­lijk­se event. Mas­saal stel­den de fans in Ne­der­land Nisha voor als de gro­te kan­di­daat en dat werd ge­ho­no­reerd. Men maak­te con­tact en na een scree­ning werd ze als spe­ci­al guest ge­bracht in het pro­gram­ma.

De ge­he­le top van ZeeTV was aan­we­zig. “Wat op­viel is dat de In­diers o.a. mijn laat­ste hit “Tu hi me­ra dil” ken­den en mij werd spe­ci­fiek ge­vraagd om dat ook te zin­gen”, ver­telt Nisha trots. “Na mijn op­tre­den dacht ik rus­tig te gaan zit­ten ge­nie­ten van de rest van de avond met lek­ker eten, maar de aan­we­zi­gen, waar­on­der de top van ZeeTV kwa­men mas­saal op me af om mij te com­pli­men­te­ren, foto’s te ma­ken en te in­ter­vie­wen. Ik ver­tel­de hen over Su­ri­na­me, de his­to­ri­sche band en on­ze voor­ou­ders die uit In­dia van­daan kwa­men. Het was een he­le bij­zon­de­re er­va­ring voor mij­zelf, maar ook voor ZeeTV om te ho­ren dat ie­mand he­le­maal uit Su­ri­na­me hen in hun ei­gen moe­der­taal kon toe­spre­ken. Dat von­den ze ge­wel­dig.” Nisha heeft Su­ri­na­me weer eens op de kaart ge­plaatst, een ech­te am­bas­sa­dri­ce van ons land. ZeeTV is een ka­bel en sa­tel­liet-te­le­vi­sie­zen­der ge­ves­tigd in In­dia, waar­van ve­le be­ken­de pro­gram­ma’s we­reld­wijd wor­den uit­ge­zon­den, waar­on­der ook in Su­ri­na­me. ZeeTV is een on­mis­ba­re en toon­aan­ge­vend me­di­um ge­wor­den in de he­den­daag­se In­di­a­se fil­men mu­ziek­in­du­strie. “Er zijn nog meer aan­vra­gen van hen naar mij toe en de ko­men­de da­gen pra­ten wij daar ver­der over. Maar daar ver­tel ik mijn fans nog ver­der over”, ver­telt Nisha met een knip­oog­je tot slot.

Nisha gaat in het week­end op­tre­den tij­dens het groot­se Bra­sa Dey event in Ahoy, Rot­ter­dam. Dit wordt jaar­lijks ge­hou­den ter her­den­king van on­ze Sref­den­si. Daar­na keert on­ze be­ken­de zan­ge­res te­rug naar Su­ri­na­me waar zij tot eind van het jaar het druk zal heb­ben.

(GP) foto: nis­ha­ma­dar­an.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.