Ry­an Rey­nolds laat ein­de­lijk ‘wa­re ik’ zien

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ry­an Rey­nolds wordt al­om be­geerd door zijn vrou­we­lij­ke fans, maar ook de ac­teur kent zo zijn on­ze­ke­re mo­men­ten. Nu heeft Ry­an ech­ter wat meer vre­de met zich­zelf en zijn soms ei­gen­aar­di­ge ei­gen­schap­pen. “Ik wil­de nooit te­veel van me­zelf prijs­ge­ven. Je kan iets zeg­gen dat óf je to­ta­le on­we­tend­heid over welk on­der­werp dan ook laat zien óf dat ver­keerd kan wor­den op­ge­vat. Als dat ge­beur­de, be­sloot ik om al­leen grap­pen te ma­ken en heel op­per­vlak­kig over het on­der­werp te ver­tel­len”, al­dus Ry­an in ge­sprek met GQ. De Dead­pool­ac­teur heeft zijn on­ze­ker­heid in­mid­dels wel wat ach­ter zich ge­la­ten. “In­mid­dels heb ik ge­ac­cep­teerd dat ik slim, grap­pig én een idi­oot ben. Dat was vijf, vier, mis­schien wel drie jaar ge­le­den nog heel an­ders.” Voor­al zijn me­dia-op­tre­dens wa­ren een bron van on­ge­rust­heid voor Ry­an. “Ik scheet in mijn broek als ik bij Da­vid Let­ter­man te gast was. Je wil dan wel goed voor­be­reid zijn.” Naast zijn zor­gen over een pu­blie­ke­lijk op­tre­den, had de man van Bla­ke Li­ve­ly ook last van angst­aan­val­len bij op­na­mes en had hij zelfs een ze­nuw­in­zin­king. “Al­le aan­dacht viel me zwaar. Ik had con­ti­nu het ge­voel als­of ik op een zeil­boot zat die werd ge­trof­fen door een enor­me ruk­wind. Het hield maar niet op. Ik had last van een ze­nuw­in­zin­king en was let­ter­lijk aan het schud­den. Ik ging naar de huis­arts, om­dat ik bang was dat ik aan een neu­ro­lo­gi­sche aan­doe­ning leed. El­ke dok­ter die ik zag, zei dat het om angst­aan­val­len ging.” In­mid­dels voelt de ac­teur zich veel be­ter. “On­danks die paar ang­sti­ge mo­men­ten die ik heb mee­ge­maakt, gaat het pri­ma. Al zal ik niet zeg­gen dat ik veel ge­luk­ki­ger ben dan toen ik nog in mijn klein ap­par­te­ment­je in Hol­ly­wood woon­de.”

(De Te­le­graaf/foto: ga­zet­te­re

view.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.