Easyjet boekt la­ger re­sul­taat

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LUTON - Lucht­vaart­maat­schap­pij Easyjet heeft het af­ge­lo­pen boek­jaar een la­ger re­sul­taat ge­boekt op een vrij­wel iden­tie­ke om­zet, van­we­ge een ver­tra­ging in het aan­tal boe­kin­gen na de re­cen­te ter­ro­ris­ti­sche aan­sla­gen en een da­ling van het Brit­se pond van­we­ge de Brexit. Dit meld­de de Brit­se prijs­vech­ter gis­te­ren voor­beurs tij­dens de pre­sen­ta­tie van de jaar­cij­fers. CEO Ca­ro­lyn McCall sprak van ‘veer­krach­ti­ge pres­ta­ties’ in 2016, on­danks een reeks sig­ni­fi­can­te uit­da­gin­gen, waar­on­der ex­ter­ne ge­beur­te­nis­sen en het ef­fect van ne­ga­tie­ve va­lu­ta-ef­fec­ten. “Het af­ge­lo­pen jaar heb­ben we het re­cord­aan­tal pas­sa­giers van 73 mil­joen per­so­nen ver­voerd, die voor het der­de op­een­vol­gen­de jaar hun voor­deel haal­den uit de da­len­de ta­rie­ven”, al­dus McCall.

Wat de voor­uit­zich­ten be­treft meld­de de CEO voor de mid­del­lan­ge ter­mijn kan­sen te zien voor een ver­de­re groei van de om­zet, winst en het ren­de­ment voor de aan­deel­hou­der. “Bij­na de helft van on­ze groei zal vol­gend jaar in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk wor­den ge­re­a­li­seerd, waar­bij te­vens spra­ke zal zijn van een aan­zien­lij­ke groei in Zwit­ser­land, Frank­rijk en Ita­lië”, al­dus McCall. “On­ze stra­te­gie om on­ze po­si­ties op on­ze be­lang­rijk­ste lucht­ha­vens te ver­gro­ten zal een dub­bel­cij­fe­ri­ge groei la­ten zien in de be­lang­rijk­ste ba­ses in Lon­den, Man­ches­ter, Ve­ne­tië, Berlijn en Am­ster­dam”, voeg­de de CEO toe.

Wat de ac­ti­vi­tei­ten in Ne­der­land be­treft be­na­druk­te het con­cern erop dat Easyjet, na het ope­nen van een nieu­we ba­sis op Schip­hol in maart 2015, nu de op één na groot­ste ope­ra­tor is op Schip­hol. Het con­cern zei te blij­ven in­ves­te­rin­gen in de groei van het markt­aan­deel. Easyjet ver­groot­te in 2016 de ca­pa­ci­teit op Schip­hol met 24 pro­cent, ver­sus een 8 pro­cent groei in ca­pa­ci­teit van de con­cur­ren­ten.

Easyjet boek­te in het ge­bro­ken boek­jaar, dat op 30 sep­tem­ber ein­dig­de, een ope­ra­ti­o­neel re­sul­taat (EBIT) van 498 mil­joen Brit­se pond, te­gen 688 mil­joen pond een jaar eer­der. On­der de streep boek­te de Brit­se prijs­vech­ter een net­to­winst van 427 mil­joen pond, ver­sus 548 mil­joen pond een jaar eer­der.

Easyjet boek­te een 0,4 pro­cent la­ge­re om­zet van 4,7 mil­jard pond. Te­gen con­stan­te wis­sel­koer­sen daal­de de om­zet met 6,9 pro­cent.

In het nieu­we boek­jaar voor­ziet Easyjet een groei van de ca­pa­ci­teit met 9 pro­cent. Op ba­sis van de hui­di­ge brand­stof­prij­zen ver­wacht het con­cern dat de brand­stof­kos­ten in het nieu­we boek­jaar zul­len da­len met 245 mil­joen tot 275 mil­joen pond. De lucht­vaar­der voor­ziet een da­ling van de to­ta­le kos­ten per stoel te­gen con­stan­te wis­sel­koer­sen met in­be­grip van de brand­stof­prij­zen van cir­ca 3 pro­cent. Easyjet her­haalt voor de lan­ge ter­mijn aan­zien­lij­ke mo­ge­lijk­he­den te zien om een om­zet, winst en ren­de­ment voor de aan­deel­hou­der te kun­nen re­a­li­se­ren. Het be­drijf ver­wacht dat de vraag in de markt sterk zal blij­ven en con­clu­deert goed ge­po­si­ti­o­neerd te zijn om waar­de te kun­nen cre­ë­ren in zo­wel de toe­ris­ti­sche als za­ke­lij­ke markt.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.