Lich­te winst­druk KBC Groep

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRUS­SEL - KBC Groep heeft in het der­de kwar­taal van 2016 iets min­der winst ge­maakt dan vo­rig jaar. Dit blijkt uit een ana­lis­ten­con­sen­sus die de bank zelf sa­men­stel­de.

De 18 ge­raad­pleeg­de ana­lis­ten re­ke­nen voor het der­de kwar­taal op een net­to­re­sul­taat van ge­mid­deld 558 mil­joen eu­ro. De net­to ren­te­ba­ten zul­len in het af­ge­lo­pen kwar­taal zijn uit­ge­ko­men op 1.062 mil­joen eu­ro en de in­kom­sten uit niet-le­ven ver­ze­ke­rin­gen be­droeg vol­gens de ana­lis­ten 149 mil­joen eu­ro. Le­vens­ver­ze­ke­rin­gen druk­ten de winst juist met 44 mil­joen eu­ro.

Bel­gië droeg 361 mil­joen eu­ro bij aan het net­to­re­sul­taat, Ts­je­chië 145 mil­joen eu­ro en de in­ter­na­ti­o­na­le mark­ten 75 mil­joen eu­ro.

De ope­ra­ti­o­ne­le kos­ten be­droe­gen af­ge­lo­pen kwar­taal vol­gens de ana­lis­ten 897 mil­joen eu­ro. Ana­list Cor Kluis van ABN AMRO zet­te het aan­deel KBC re­cent op de koop­lijst. De Bel­gi­sche bank ge­niet de voor­keur van Kluis boven an­de­re ban­ken uit de Be­ne­lux, niet zo­zeer op grond van de ver­wach­te re­sul­ta­ten in het der­de kwar­taal, maar door een ver­wach­te vrij­val van ka­pi­taal in Ier­land. Ook een over­na­me van Bel­fi­us zou vol­gens de ana­list goed nieuws zijn. Kluis denkt dat KBC in het der­de kwar­taal een net­to­winst be­haal­de van 527 mil­joen eu­ro met een ‘sterk ge­ste­gen’ ka­pi­taal­ra­tio van 15,1 pro­cent. In het der­de kwar­taal van 2015 be­droeg de net­to­winst 600 mil­joen eu­ro, waar­aan Bel­gië 358 mil­joen eu­ro bij­droeg. Over heel 2016 zal KBC vol­gens de ana­lis­ten 2.184 mil­joen eu­ro ver­die­nen, of­wel een winst per aan­deel van 5,20 eu­ro. In 2017 en 2018 zal de winst, zo schat de con­sen­sus, la­ger lig­gen dan dit jaar, om in 2019 weer op 5,20 eu­ro per aan­deel uit te ko­men.

KBC maakt de kwar­taal­cij­fers don­der­dag 17 november voor­beurs be­kend.

Op een ro­de beurs le­ver­de het aan­deel KBC Groep dinsdag 1,8 pro­cent in op 57,34 eu­ro.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.