Rus­land zet voor het eerst vlieg­dek­schip in Le­ger VS pleeg­de bij zwa­re bom­bar­de­men­ten Sy­rië mo­ge­lijk oor­logs­mis­da­den in Af­gha­nis­tan

Times of Suriname - - BUITENLAND - Een man wijst de res­tan­ten van een hos­pi­taal door een lucht­aan­val. (Ha­mo­dia)

SYRIE - De Rus­si­sche en Sy­ri­sche lucht­macht zijn gis­te­ren met zwa­re bom­bar­de­men­ten be­gon­nen op po­si­ties van re­bel­len en IS-strij­ders. Rus­land heeft hier­bij voor het eerst zijn eni­ge vlieg­dek­schip in­ge­zet, de Ad­mi­raal Koe­z­nets­ov. Ook wer­den Ka­li­br-kruis­ra­ket­ten af­ge­vuurd door een fre­gat. De Sy­ri­sche lucht­macht bom­bar­deer­de po­si­ties en aan­voer­lij­nen van re­bel­len in Alep­po. De Rus­si­sche mi­nis­ter van De­fen­sie Shoi­gu maak­te de aan­val­len be­kend in een ge­sprek met pre­si­dent Poe­tin. Hij noem­de Alep­po ech­ter niet. Vol­gens Shoi­gu wa­ren de Rus­si­sche lucht­aan­val­len al­leen ge­richt te­gen doel­wit­ten van IS en van het ra­di­ca­le Al Nus­ra-front in de pro­vin­cies Id­lib en Homs. Hij zei dat on­der an­de­re wa­pen­de­pots en wa­pen­fa­briek­jes wer­den ge­bom­bar­deerd. “Van­daag zijn we een gro­te ope­ra­tie be­gon­nen met zwa­re aan­val­len op doel­wit­ten van Daesh en het Al-Nus­ra-front in de pro­vin­cies Id­lib en Homs”, al­dus de mi­nis­ter. “Voor het eerst in de ge­schie­de­nis van de Rus­si­sche ma­ri­ne neemt de Ad­mi­raal Koe­z­nets­ov deel aan mi­li­tai­re ope­ra­ties.” Daesh is de Ara­bi­sche naam voor IS.

Vol­gens de mi­nis­ter voer­den Su-33’s aan boord van de Koe­z­nets­ov de bom­bar­de­men­ten uit na­dat de af­ge­lo­pen da­gen al ver­ken­nings­vluch­ten wer­den uit­ge­voerd boven de doel­wit­ten. Het is nog on­dui­de­lijk of de Su-33’s ook bom­bar­de­men­ten heb­ben uit­ge­voerd op po­si­ties van ge­ma­tig­de re­bel­len, zo­als in Alep­po.

De aan­val­len ko­men een dag na­dat in­wo­ners en strij­ders in Alep­po in sms’jes te ho­ren had­den ge­kre­gen dat ze 24 uur had­den om re­bel­len­ge­bied te ver­la­ten. Ook be­ves­tig­den Ame­ri­kaan­se in­lich­tin­gen­dien­sten dat de Rus­sen op het punt ston­den de Ad­mi­raal Koe­z­nets­ov en an­de­re sche­pen in te zet­ten te­gen doel­wit­ten in Sy­rië. De Koe­z­nets­ov be­gon za­ter­dag met ver­ken­nings­vluch­ten van de MiG29’s en Su-33’s aan boord. Voor Mos­kou de Koe­z­nets­ov in­zet­te, moesten de Rus­sen een te­gen­val­ler in­cas­se­ren. Op maan­dag be­ves­tig­de het Mi­nis­te­rie van De­fen­sie in Mos­kou dat een van de MiG29’s was neer­ge­stort in de Mid­del­land­se Zee. Het toe­stel was sa­men met twee an­de­re MiG-29’s op­ge­ste­gen van de Koe­z­nets­ov voor een ver­ken­nings­vlucht boven Sy­rië. Het toe­stel pro­beer­de na het op­stij­gen te­rug te ke­ren en te lan­den op het vlieg­dek­schip van­we­ge tech­ni­sche pro­ble­men.

(de Volks­krant) NE­DER­LAND - Het Ame­ri­kaan­se le­ger en de Ame­ri­kaan­se in­lich­tin­gen­dienst CIA heb­ben in 20032004 mo­ge­lijk oor­logs­mis­da­den be­gaan in Af­gha­nis­tan te­gen­over ge­van­ge­nen. Het zou gaan over mar­te­ling en wre­de be­han­de­ling, al­dus een aan­kla­ger van het In­ter­na­ti­o­naal Straf­hof maan­dag.

“Er is vol­doen­de re­den om aan te ne­men dat de le­den van het Ame­ri­kaan­se le­ger en de CIA, tij­dens het ver­hoor van ge­de­ti­neer­den, me­tho­des heb­ben ge­bruikt die on­der oor­logs­mis­da­den val­len”, al­dus aan­kla­ger Fa­tou Bens­ou­da in een rap­port over de eerste on­der­zoe­ken, die een in­lei­dend ka­rak­ter heb­ben.

Op ba­sis van de in­for­ma­tie waar­over ze be­schikt, denkt Bens­ou­da dat min­stens 61 ge­van­ge­nen in Af­gha­nis­tan door strijd­krach­ten ge­fol­terd wer­den. CIA-le­den zou­den het­zelf­de ge­daan heb­ben bij min­stens 27 ge­van­ge­nen in Af­gha­nis­tan, maar ook in Polen, Roe­me­nië en Li­tou­wen.

Vol­gens Bens­ou­da gaat het niet om al­leen­staan­de ge­val­len, maar is er re­den om aan te ne­men dat de mis­da­den het ge­volg wa­ren van een be­leid waar­bij in­for­ma­tie ver­kre­gen werd door wre­de on­der­vra­gings­tech­nie­ken toe te pas­sen. Was­hing­ton heeft het Sta­tuut van Ro­me, het stich­tings­ver­drag van het In­ter­na­ti­o­naal Straf­hof, nooit ge­ra­ti­fi­ceerd. Daar­door is het erg on­waar­schijn­lijk dat Ame­ri­kaan­se sol­da­ten ooit ver­volgd zul­len wor­den door de recht­bank in Den Haag.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.