Tur­kije uit frus­tra­ties over moei­za­me ge­sprek­ken over toe­tre­ding EU

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TUR­KIJE - Tij­dens een be­zoek van de Duit­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Frank-Wal­ter Stein­mei­er aan Tur­kije, heeft Tur­kije zijn frus­tra­ties uit­ge­spro­ken over de moei­za­me ge­sprek­ken over toe­tre­ding tot de EU. Stein­mei­er sprak op zijn beurt zijn zor­gen uit over de aan­hou­den­de ar­res­ta­ties in Tur­kije sinds de mis­luk­te coup van ju­li. “Tur­kije heeft ge­noeg van de neer­bui­gen­de hou­ding van Eu­ro­pa in de ge­sprek­ken”, stel­de de Turk­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Ca­vuso­g­lu. Te­ge­lij­ker­tijd zei de Turk­se pre­mier Bi­na­li Yil­di­rim gis­te­ren voor het Turk­se par­le­ment dat het voor Eu­ro­pa tijd is om te kie­zen voor Tur­kije of de vij­and. Yil­di­rim voeg­de daar­aan toe dat Tur­kije waar­schijn­lijk niet van plan is om zijn stren­ge an­ti­ter­reur­wet­ge­ving in te trek­ken. Eu­ro­pa had hier­om ge­vraagd van­we­ge de be­oog­de vi­sum­re­ge­ling, waar­door Turk­se bur­gers zon­der vi­sum naar Eu­ro­pa kun­nen rei­zen. Een an­der hei­kel punt in de toe­tre­dings­ge­sprek­ken is de mo­ge­lijk­heid tot her­in­voe­ring van de dood­straf in Tur­kije. Daar­over zei de Turk­se pre­mier dat het aan de be­vol­king zelf is om een be­sluit te ne­men over even­tu­e­le her­in­voe­ring. De aan­kon­di­ging van een on­der­zoek naar de mo­ge­lijk­he­den van een her­in­voe­ring van de dood­straf leid­de tot woe­de bin­nen de EU en wordt ge­zien als een breek­punt voor toe­tre­ding tot de Unie.

Sinds de mis­luk­te coup­po­ging in Tur­kije en het op­vol­gen­de har­de op­tre­den van de re­ge­ring Er­do­gan zijn de span­nin­gen tus­sen Eu­ro­pa en Tur­kije toe­ge­no­men. Die span­nin­gen ko­men tot ui­ting in de toe­tre­dings­ge­sprek­ken. De ge­sprek­ken vloei­en voort uit het vluch­te­lin­ge­n­ak­koord tus­sen de EU en Tur­kije. Bin­nen de EU be­staat gro­te ver­deeld­heid over het voort­zet­ten van de ge­sprek­ken met Tur­kije. Lan­den als Luxem­burg en Oos­ten­rijk wil­len de ge­sprek­ken stop­pen, maar dat vin­den lan­den als Ne­der­land, Duits­land en Frank­rijk te ri­si­co­vol ge­zien de an­de­re af­spra­ken uit het vluch­te­lin­ge­n­ak­koord. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie stel­de vo­ri­ge week daar­naast in een voort­gangs­rap­por­ta­ge over het toe­tre­dings­pro­ces dat Tur­kije zich sinds de ver­ij­del­de staats­greep van ju­li heeft ver­wij­derd van Eu­ro­pa en sig­ni­fi­can­te voor­uit­gang moet boe­ken.

(NU.nl/Reu­ters)

De Duit­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se za­ken Frank-Wal­ter Stein­mei­er( l)en de Turk­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se za­ken Me­vlut Ca­vuso­g­lu. (San An­to­nio Ex­press-News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.