In­dia zet streep door om­stre­den ex­pe­ri­ment rond op­wek­ken van do­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IN­DIA - Een half­jaar na­dat de Volks­krant de ini­ti­a­tief­ne­mers ont­mas­ker­de als pseu­do-we­ten­schap­pers, heeft de In­di­a­se raad voor me­disch on­der­zoek, ICMR, een streep ge­zet door een om­stre­den ex­pe­ri­ment om her­sen­do­den tot le­ven te wek­ken. De stu­die vol­doet niet aan de nood­za­ke­lij­ke ver­eis­ten en moet daar­om wor­den stil­ge­legd, al­dus de raad te­gen vak­blad Scien­ce.

Bij het on­der­zoek, dat zou plaats­vin­den in een in al­ter­na­tie­ve ge­nees­wij­zen ge­spe­ci­a­li­seer­de kli­niek in het Noor­dIn­di­a­se stad­je Rud­ra­pur, wil­de men de her­sen­stam van her­sen­do­de pa­ti­ën­ten sti­mu­le­ren met een men­ge­ling van licht­pul­sen, krui­den­ge­nees­kun­de, stroom­stoot­jes en stam­cel­len.

“No way dat zoi­ets kans maakt”, re­a­geer­de des­tijds Eel­co Wij­dicks, een in her­sen­dood ge­spe­ci­a­li­seer­de Ne­der­land­se hoog­le­raar, werk­zaam aan de Ame­ri­kaan­se Mayo Cli­nic. Het ex­pe­ri­ment zou bo­ven­dien na­be­staan­den val­se hoop ge­ven en ze mis­schien geld uit de zak klop­pen, te­ken­den an­de­re cri­ti­ci aan.

In­tus­sen bleek uit on­der­zoek van de Volks­krant dat de In­di­a­se hoofd­on­der­zoe­ker Hi­mans­hu Ban­sal een char­la­tan is: zo bleek zijn cv vol te staan met aan­stel­lin­gen en func­ties die hij nooit ver­vul­de. Ook had de krant con­tact met meer­de­re Brits-In­di­a­se pa­ti­ën­ten die Ban­sal er­van be­schul­dig­den ze voor veel geld niet werk­za­me, soms pijn­lij­ke stam­cel­the­ra­pie­ën te heb­ben aan­ge­smeerd. Ban­sal zelf wei­ger­de op de aan­tij­gin­gen in te gaan.

In Scien­ce re­a­geert Ban­sals Ame­ri­kaan­se part­ner, het be­drijf Bi­oQu­ark dat over het krui­den­mid­del gaat, la­co­niek op de af­wij­zing. ‘We heb­ben geen haast, dit is een Goog­le Moonshot-ach­tig pro­ject’, al­dus di­rec­teur Ira Pas­tor. “Er zul­len on­ge­twij­feld veel blok­ka­des op­dui­ken, maar het pro­ject gaat door.” Vol­gens Pas­tor was het nog niet ge­lukt om her­sen­do­de ‘proef­per­so­nen’ te vin­den voor het on­der­zoek.

(de Volks­krant)

Anu­pam Hos­pi­tal in Rud­ra­pur, de pri­vé kli­niek van Hi­mans­hu Ban­sal. (The Hin­du)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.