Hof ver­nie­tigt dood­von­nis van Egyp­ti­sche oud-pre­si­dent Mor­si

Times of Suriname - - BUITENLAND -

EGYP­TE - Het hof van cas­sa­tie in Ca­ï­ro heeft gis­te­ren het dood­von­nis van de Egyp­ti­sche oud-pre­si­dent Mo­ha­med Mor­si ver­nie­tigd. Het pro­ces te­gen de voor­ma­li­ge lei­der van de Mos­lim­broe­der­schap moet over, oor­deelt het hof. Mor­si werd na zijn af­zet­ting in 2013 be­recht we­gens het aan­zet­ten tot moord, spi­o­na­ge en ge­weld. In 2015 kreeg hij de dood­straf in een van de­ze za­ken.

Dank­zij het be­sluit van de rech­ters hoeft de oud-pre­si­dent niet meer te vre­zen voor exe­cu­tie. Mor­si kreeg de­ze straf op­ge­legd van­we­ge een gro­te ge­van­ge­nis­uit­braak in 2011, die hij mo­ge­lijk zou heb­ben ge­maakt. De uit­spraak komt een maand na­dat het­zelf­de hof een an­der von­nis te­gen Mor­si juist over­eind hield. De ex-pre­si­dent kreeg vo­rig jaar een cel­straf van twin­tig jaar op­ge­legd voor het fa­ta­le ge­weld dat hij in­zet­te te­gen de­mon­stran­ten in 2012. Mor­si, die in 2013 werd af­ge­zet door het le­ger, was te­ver­geefs in be­roep ge­gaan te­gen dit von­nis.

Mor­si vecht ook nog twee an­de­re ver­oor­de­lin­gen aan. In de ene zaak kreeg hij le­vens­lang we­gens spi­o­na­ge voor de Pa­les­tijn­se groep Ha­mas, in de an­de­re zaak de dood­straf. Dat laat­ste pro­ces moet nu dus over wor­den ge­daan. In­ter­na­ti­o­naal werd veel kri­tiek ge­uit op de op­leg­ging van de dood­straf. De groot­moef­ti, de hoog­ste re­li­gi­eu­ze lei­der in Egyp­te, blok­keer­de de dood­straf. Een recht­bank hand­haaf­de niet lang daar­na het von­nis. Als lid van de Mos­lim­broe­der­schap werd Mor­si in 2012 de eerste de­mo­cra­tisch ge­ko­zen pre­si­dent van Egyp­te. Een jaar eer­der was Hosni Moe­ba­rak uit het za­del ge­wipt na gro­te pro­tes­ten, die de aan­zet vorm­den voor de zo­ge­noem­de Ara­bi­sche Len­te. Mor­si wil­de als pre­si­dent een nieu­we grond­wet in­voe­ren waar­in de in­vloed van de Mos­lim­broe­ders dui­de­lijk te le­zen was.

Ook gaf hij zich­zelf vrij­wel on­be­perk­te be­voegd­he­den om de re­vo­lu­tie te be­scher­men. Daar­mee lokt ‘de nieu­we fa­rao’, zo­als hij werd ge­noemd, gro­te pro­tes­ten uit. Na aan­hou­den­de mas­sa­pro­tes­ten greep het le­ger een jaar na zijn aan­tre­den in en zet­te Mor­si af. Toen­ma­lig le­ger­chef Ab­del-Fat­tah al-Si­si greep de macht; in 2014 werd hij ge­ko­zen tot pre­si­dent. Sinds­dien is al-Si­si be­zig de Mos­lim­broe­der­schap, een be­we­ging met veel aan­han­gers in Egyp­te, te be­teu­ge­len. In de we­ken na de staats­greep van al-Si­si wer­den meer dan 1.400 aan­han­gers van de Mos­lim­broe­der­schap ge­dood en tien­dui­zen­den op­ge­pakt. Egyp­ti­sche recht­ban­ken heb­ben hon­der­den dood­straf­fen uit­ge­spro­ken te­gen Mor­si­aan­han­gers, al werd tot dus­ver slechts één dood­von­nis uit­ge­voerd. Aan­han­gers van de Mos­lim­broe­der­schap be­stem­pel­den de ver­oor­de­lin­gen des­tijds als mi­li­tai­re be­ve­len, Am­ne­sty International sprak van een aan­flui­ting van jus­ti­tie.

(de Volks­krant)

Mor­si werd na zijn af­zet­ting in 2013 be­recht we­gens het aan­zet­ten tot moord, spi­o­na­ge en ge­weld. (News – Ya­hoo)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.