EU wil naast eco­no­mi­sche ook mi­li­tai­re hoofd­rol op we­reld­to­neel

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BELGIE - De EU wil niet al­leen eco­no­misch maar ook mi­li­tair een hoofd­rol in de we­reld spe­len. De Eu­ro­pe­se mi­nis­ters van Bui­ten­land­se Za­ken en De­fen­sie leg­den zich maan­dag vast op ver­gaan­de mi­li­tai­re sa­men­wer­king, in­clu­sief, voor het eerst, de in­zet van Eu­ro­pe­se ge­vechts­troe­pen in brand­haar­den buiten Eu­ro­pa.

“Een kwan­tum­sprong voor­waarts naar een Eu­ro­pees vei­lig­heids- en de­fen­sie­be­leid”, zei EU-bui­ten­land­chef Mog­heri­ni maan­dag­avond na af­loop van het over­leg met de Eu­ro­pe­se mi­nis­ters. Vol­gens de Duit­se mi­nis­ter Von der Ley­en to­nen de lid­sta­ten hun po­li­tie­ke wil om de EU uit te brei­den tot een Eu­ro­pe­se De­fen­sie Unie. De Luxem­burg­se mi­nis­ter As­sel­born meent dat de EU geen an­de­re keu­ze heeft. “Als we ons ge­wicht niet ge­za­men­lijk in de schaal gooi­en, wordt de EU ge­man­geld tus­sen lan­den als bij­voor­beeld Rus­land en de VS.”

De uit­voe­ring van de nieu­we ‘Eu­ro­pe­se mon­di­a­le stra­te­gie’ die de EU-mi­nis­ters maan­dag om­arm­den, moet de Unie de slag­kracht ge­ven om met mi­li­tai­re en ci­vie­le mis­sies au­to­noom op te tre­den, wan­neer en waar ook nood­za­ke­lijk. De EU wil zo­wel snel en ef­fec­tief re­a­ge­ren op con­flic­ten in de we­reld als de Eu­ro­pe­se bur­ger be­ter be­scher­men. Een mix van soft en hard po­wer, be­na­druk­te Mog­heri­ni. “Al­leen de EU kan die com­bi­na­tie le­ve­ren.”

Ze ont­ken­de dat het drei­ge­ment van Trump om de NAVO deels de rug te ke­ren de om­me­zwaai in de EU heeft ver­oor­zaakt. Mog­heri­ni pre­sen­teer­de haar stra­te­gie eind ju­ni, na de aan­sla­gen in Pa­rijs vo­rig jaar. Duits­land en Frank­rijk leg­den in sep­tem­ber een ge­za­men­lijk de­fen­sie­plan op ta­fel. De cam­pag­ne­be­lof­te van Trump heeft de EU­po­li­ti­ci wel ge­sterkt in hun wens mi­li­tair op ei­gen be­nen te staan. “Eer­de­re po­gin­gen tot meer mi­li­tai­re sa­men­wer­king in de EU mis­luk­ten. Van­daag be­seft ie­der­een dat vei­lig­heid een Eu­ro­pe­se zaak is”, al­dus Mog­heri­ni. Ko­men­de maan­den pre­sen­teert Mog­heri­ni de uit­wer­king van het uit­voe­rings­plan. Be­lang­rijk is een ver­gaan­de mi­li­tai­re sa­men­wer­king tus­sen de lid­sta­ten. Dat be­te­kent sa­men wa­pens ont­wik­ke­len, zo­als een Eu­ro­pe­se dro­ne en tank­vlieg­tui­gen. Het ge­bruik van het EU-bud­get hier­voor wordt on­der­zocht. Ne­der­land en Bel­gië maak­ten tij­dens de ver­ga­de­ring be­kend sa­men fre­gat­ten en mij­nen­ve­gers te wil­len ko­pen voor 4 mil­jard eu­ro.

De nieu­we mi­li­tai­re ca­pa­ci­teit moet ook ge­bruikt wor­den. Mog­heri­ni wees op de Eu­ro­pe­se ge­vechts­troe­pen be­staan­de uit sol­da­ten uit de lid­sta­ten - die in 2007 wer­den ge­cre­ëerd maar nim­mer in­ge­zet. Nu wordt de in­zet ex­pli­ciet ge­noemd, bij­voor­beeld om de komst van een VN­vre­des­mis­sie voor te be­rei­den. Het is niet de be­doe­ling dat de EU-troe­pen in Sy­rië of an­de­re oor­logs­ge­bie­den op­tre­den.

De mi­nis­ters wil­len ook de vei­lig­heid bin­nen de EU ver­ster­ken. Es­sen­ti­ë­le in­fra­struc­tuur moet be­ter be­schermd wor­den te­gen (cy­ber)ter­ro­ris­ten en de bui­ten­gren­zen van de EU die­nen be­ter be­waakt. Ver­der moet de toe­gang tot in­ter­na­ti­o­na­le wa­te­ren en het lucht­ruim ver­ze­kerd zijn. “Dit plan is niet de op­rich­ting van een Eu­ro­pees le­ger, leidt niet tot een nieuw Eu­ro­pees hoofd­kwar­tier en we gaan niet de NAVO du­pli­ce­ren”, zei Mog­heri­ni. Maar wel moet en zal de EU straks veel ac­tie­ver zijn als or­de­be­wa­ker in de we­reld. “De EU is een su­per­macht”, al­dus Mog­heri­ni.

(de Volks­krant)

EU -bui­ten­land­chef Fre­de­ri­ca Mog­heri­ni (r). (EurAc­tiv.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.