Rus­si­sche mi­nis­ter van Eco­no­mi­sche Za­ken aan­ge­hou­den voor om­ko­ping

Times of Suriname - - BUITENLAND -

RUS­LAND - De Rus­si­sche mi­nis­ter van Eco­no­mi­sche Za­ken is aan­ge­hou­den op ver­den­king van om­ko­ping. Hij zou twee mil­joen dol­lar cash heb­ben ont­van­gen in ruil voor een po­si­tie­ve be­oor­de­ling over een me­ga­deal in de olie-in­du­strie. Het Rus­si­sche On­der­zoeks­co­mi­té zegt mi­nis­ter Alek­sej Oel­joe­ka­jev op he­ter­daad te heb­ben be­trapt. De po­si­tie­ve be­oor­de­ling van Oel­joe­ka­jev gaf groen licht aan staats­olie­be­drijf Rosneft om voor de helft ei­ge­naar te wor­den van een an­der olie­be­drijf, Bas­h­neft. Een deal van 330 mil­jard roe­bel (4,6 mil­jard eu­ro). Het is op­mer­ke­lijk dat het On­der­zoeks­co­mi­té een re­ge­rings­lid on­der­zoekt op cor­rup­tie. Nooit eer­der werd een Rus­si­sche mi­nis­ter aan­ge­hou­den voor om­ko­ping. Ho­ge amb­te­na­ren en po­li­ti­ci wor­den wel re­gel­ma­tig ge­ar­res­teerd, zo­als een ho­ge func­ti­o­na­ris van de an­ti­cor­rup­tie­dienst in sep­tem­ber. An­ti­cor­rup­tie­ac­ti­vis­ten, zo­als op­po­si­tie­po­li­ti­cus Alek­sej Na­val­ny, gaan er­van uit dat cor­rup­tie eer­der re­gel dan uit­zon­de­ring is on­der de Rus­si­sche re­ge­ring; re­gel­ma­tig pu­bli­ce­ren ze vi­deo’s over de rijk­dom­men van de top. Eer­der dit jaar kwam Oel­joe­ka­je­vs naam naar boven bij de Pa­na­ma Pa­pers. Dmi­tri, de zoon van de mi­nis­ter, was vol­gens de do­cu­men­ten ei­ge­naar van een brie­ven­bus­fir­ma, die la­ter over­ge­dra­gen zou zijn aan de vrouw van Oel­joe­ka­jev. De mi­nis­ter hangt een cel­straf van 8 tot 15 jaar boven het hoofd. De aan­klacht volgt naar ver­wach­ting dins­dag­mid­dag. Het is nog niet dui­de­lijk of de zaak ge­vol­gen heeft voor de deal tus­sen Rosneft en Bas­h­neft. Pre­si­dent Poe­tin stel­de Alek­sej Oel­joe­ka­jev in ju­ni 2013 aan als mi­nis­ter van Eco­no­mi­sche Za­ken. Daar­voor was hij tien jaar lang vi­ce-pre­si­dent van de Rus­si­sche Cen­tra­le Bank. Als mi­nis­ter van Eco­no­mie houdt Oel­joe­ka­jev vol dat de pro­ble­men van de Rus­si­sche eco­no­mie wel mee­val­len. Be­gin dit jaar zei hij dat al­le wes­ter­se voor­spel­lin­gen over de Rus­si­sche eco­no­mie niet klop­pen. Men­sen zou­den zich geen zor­gen moe­ten ma­ken, maar ie­de­re dag blij wak­ker moe­ten wor­den om­dat ze in Rus­land wo­nen. Voor­spel­lin­gen uit zijn ei­gen mi­nis­te­rie lek­ten vo­ri­ge maand uit. Daar­uit blijkt dat Rus­sen zich wel de­ge­lijk zor­gen moe­ten ma­ken: een ho­ge­re le­vens­stan­daard valt niet eer­der te ver­wach­ten dan 2035. (de Volks­krant)

Alek­sej Oel­joe­ka­jev, de Rus­si­sche mi­nis­ter van Eco­no­mi­sche Za­ken. (Eind­ho­vens Dag­blad)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.