An­de­re oor­za­ken van ge­hoor­scha­de ver­mij­den:

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

Wees zorg­vul­dig met oto­toxi­sche me­di­cij­nen en che­mi­ca­lien. Oto­toxi­sche me­di­cij­nen en che­mi­ca­li­ën zijn die­ge­nen die de po­ten­tie heb­ben om je ge­hoor te be­scha­di­gen. De meest voor­ko­men­de oto­toxi­sche me­di­cij­nen zijn sa­li­cy­la­ten (zo­als as­pi­ri­ne) en me­di­cij­nen te­gen ma­la­ria. Che­mi­sche op­los­mid­de­len op in­du­stri­ë­le sterk­te zijn ook in ver­band ge­bracht met ge­hoor­ver­lies. Om ge­hoor­scha­de door me­di­cij­nen en che­mi­ca­li­ën te ver­mij­den, neem je al­le me­di­ca­tie in vol­gens voor­schrift en meld je even­tu­e­le on­ge­wo­ne ne­ven­ef­fec­ten aan je arts. Als je werkt met che­mi­sche op­los­mid­de­len, praat dan met de HSE of­fi­cier ter plaat­se over de pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len die je kunt ne­men.

Be­scherm je­zelf te­gen ziek­ten die kun­nen lei­den tot ge­hoor­ver­lies. Er is een groot aan­tal ziek­ten en aan­doe­nin­gen die kun­nen lei­den tot ge­hoor­ver­lies. De meest voor­ko­men­de hier­van zijn: ma­ze­len, de bof, ro­de hond, kink­hoest, her­sen­vlies­ont­ste­king en sy­fi­lis. De bes­te ma­nier om ge­hoor­ver­lies door de­ze ziek­ten te voor­ko­men is door in eerste in­stan­tie te ver­mij­den dat je in con­tact komt met de­ze ziek­ten. Laat ba­by’s en kin­de­ren vac­ci­ne­ren en ga di­rect naar een arts wan­neer je ziek wordt, aan­ge­zien een snel­le dia­gno­se en be­han­de­ling de ont­wik­ke­ling van ern­sti­ge­re com­pli­ca­ties zo­als ge­hoor­ver­lies kan voor­ko­men. Ver­mijd Soa’s zo­als sy­fi­lis door con­dooms te ge­brui­ken bij seks.

Ver­mijd hoofd­ver­won­din­gen. Scha­de aan het mid­den­oor of bin­nen­oor, ont­staan door hoofd­ver­won­din­gen of trau­ma, kan ge­hoor­ver­lies ver­oor­za­ken. Daar­om is het be­lang­rijk om je­zelf te be­scher­men te­gen hoofd­ver­won­din­gen op el­ke mo­ge­lij­ke ma­nier. Draag al­tijd een helm wan­neer je fietst of een of an­de­re vorm van con­tact­sport speelt, om­dat zelfs een her­sen­schud­ding je ge­hoor ne­ga­tief kan be­ïn­vloe­den, en draag al­tijd een gor­del als je au­to­rijdt. Be­scherm je oren te­gen oti­tis ba­ro­trau­ma (be­scha­di­ging, ver­oor­zaakt door ver­an­de­ring van lucht­druk) door al­le nood­za­ke­lij­ke voor­zorgs­maat­re­ge­len te ne­men wan­neer je gaat scu­ba­dui­ken. Voor­kom dat je valt door je al­tijd be­wust te zijn van je vei­lig­heid. Ga bij­voor­beeld niet staan op de bo­ven­ste tree van een lad­der.

Pro­beer niet om je oren schoon te ma­ken. Veel men­sen pro­be­ren hun oren schoon te ma­ken met ge­bruik van wat­ten­staaf­jes. Maar, wat­ten­staaf­jes druk­ken oor­smeer juist die­per in het oor, waar­bij het de dun­ne, ge­voe­li­ge huid kan be­scha­di­gen en je ge­hoor ne­ga­tief kan be­ïn­vloe­den. De mees­te men­sen hoe­ven hun oren niet schoon te ma­ken, om­dat je oren een be­paal­de hoe­veel­heid smeer no­dig heb­ben ter be­scher­ming, en even­tu­eel te­veel zal op na­tuur­lij­ke wij­ze ver­wij­derd wor­den. Maar als je het ge­voel hebt dat je over­tol­lig oor­smeer in je oren hebt, dan kun je er­van af­ko­men door oor­smeer­drup­pels te ge­brui­ken. Om dit te ge­brui­ken laat je een paar drup­pels oor­smeer­op­los­sing in je oren drup­pe­len voor je naar bed gaat, ge­du­ren­de een paar nach­ten. De op­los­sing zal de oor­smeer ver­zach­ten, waar­door het op na­tuur­lij­ke wij­ze er­uit zal lo­pen.

(Wikihow.nl/Foto’s: images.wi­se­geek. COM,THEDOCTORWEIGHSIN.COM, SERTOMABLOG.fi­LES.WORDPRESS. COM, D2RORMQR1QWZPZ.CLOUDFRONT.NET,WWW.FDA.GOV,C1.STA

TICflICKR.COM,WWW.DREAMEUROTRIP.COM)

1.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.