Ge­hoor­ver­lies ge­re­la­teerd aan la­waai voor­ko­men:

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

Zet de mu­ziek zach­ter. Het luis­te­ren naar lui­de mu­ziek met oor­te­le­foon wordt ge­zien als een van de groot­ste oor­za­ken van ge­hoor­ver­lies bij jon­ge men­sen. Het vo­lu­me van je MP3-spe­ler is te hoog als het al­le ach­ter­grond­ge­lui­den weg­drukt, of als het on­pret­tig voelt om er­naar te luis­te­ren. Scha­kel van oor­te­le­foons over naar kop­te­le­foons om­dat de­ze een be­te­re ge­luids­kwa­li­teit ge­ven bij een la­ger vo­lu­me. Pro­beer de 60/60 re­gel te vol­gen bij het luis­te­ren naar mu­ziek op een MP3-spe­ler. Dit be­te­kent dat je niet lan­ger dan 60 mi­nu­ten ach­ter el­kaar moet luis­te­ren naar mu­ziek op niet meer dan 60 % van het maxi­ma­le vo­lu­me van je mu­ziekspe­ler. Je moet ook voor­zich­tig zijn als je naar mu­ziek luis­tert in be­slo­ten ruim­tes, zo­als in een au­to. Het om­hoog draai­en van de vo­lu­me­knop met maar een paar stre­pen kan een enorm ver­schil ma­ken voor je ge­hoor.

Be­scherm je ge­hoor op je werk. Som­mi­ge werk­plaat­sen kun­nen om­schre­ven wor­den als ge­vaar­lij­ke ge­luids­om­ge­vin­gen waar wer­ken­den ge­du­ren­de lan­ge­re tijd bloot­ge­steld wor­den aan har­de ge­lui­den. Dit om­vat werk­om­ge­vin­gen zo­als fa­brie­ken met la­waai­i­ge ma­chi­nes en bouw­plaat­sen. Te­gen­woor­dig moe­ten de mees­te werk­plaat­sen strik­te re­gel­ge­ving vol­gen om het ge­hoor van hun werk­ne­mers te be­scher­men. Wer­ken­den die­nen ge­luid­dem­pen­de ge­hoor­be­scher­ming te dra­gen als het ge­mid­del­de da­ge­lijk­se ge­luids­ni­veau boven de 85 de­ci­bel is. Maar zelf­stan­di­gen zijn zelf ver­ant­woor­de­lijk voor hun ge­hoor, dus ver­geet niet om ge­hoor­be­scher­ming te dra­gen als je ac­ti­vi­tei­ten doet als gras­maai­en of klus­sen in huis. Als je be­zorgd bent over de hoog­te van het ge­luid in jouw werk­om­ge­ving, praat dan met een HSE-ma­na­ger in je be­drijf of met ie­mand van per­so­neels­za­ken.

Wees voor­zich­tig tij­dens li­ve con­cer­ten en shows. Het bij­wo­nen van con­cer­ten of shows waar je bloot­ge­steld wordt aan lui­de mu­ziek kan je ge­hoor be­scha­di­gen. Veel men­sen er­va­ren bij­voor­beeld een gon­zend ge­luid in hun oren na­dat ze bij een con­cert ver­trek­ken, wat ge­zien moet wor­den als waar­schu­wings­te­ken. Om je oren te be­scher­men ter­wijl je luis­tert naar li­ve­mu­ziek kun je je­zelf stra­te­gisch uit de buurt van ver­ster­kers, spea­kers of po­di­um mo­ni­tors plaat­sen. Hoe ver­der je van de bron van het ge­luid bent, hoe be­ter.

Neem stil­te­pau­zes. Als je een avond door­brengt in een mu­zi­ka­le bar of club, pro­beer dan elk uur vijf mi­nu­ten naar buiten te gaan. Door je oren een pau­ze te ge­ven van de bloot­stel­ling aan con­stant la­waai zul je ze al goed doen. Een an­der al­ter­na­tief is om oor­dop­pen te dra­gen ter­wijl je naar li­ve­mu­ziek luis­tert. Dit kan het ge­luids­ni­veau ver­min­de­ren met 15 tot 35 de­ci­bel, maar zou je ge­hoor niet moe­ten dem­pen of je ple­zier aan het con­cert moe­ten ver­min­de­ren. Als je zelf een mu­zi­kant bent, pro­beer dan als het mo­ge­lijk is het oe­fe­nen op vol uit­voe­rings­vo­lu­me te ver­mij­den en oor­dop­pen te dra­gen ter­wijl je speelt.

Be­scherm het ge­hoor van je ba­by of kind. Als je zwan­ger bent is het be­lang­rijk om lui­de ge­lui­den te ver­mij­den om­dat het ge­hoor van een foe­tus be­scha­digd kan ra­ken in de baar­moe­der. Even­zo heb­ben jon­ge ba­by’s en kin­de­ren dun­ne sche­dels en nog niet ont­wik­kel­de oren en zijn ze erg ge­voe­lig voor lui­de ge­lui­den. Als je zwan­ger bent, ver­mijd dan la­waai­i­ge con­cer­ten of werk­plaats­ge­lui­den die boven de 85 dB ko­men (on­ge­veer het ni­veau van een mo­tor), wat is ge­kop­peld aan ge­hoor­ver­lies bij kin­de­ren. Lui­de ge­lui­den tij­dens de zwan­ger­schap zijn ook ge­kop­peld aan een laag ge­boor­te­ge­wicht en vroeg­ge­boor­tes. Pas­ge­bo­re­nen zou­den nooit moe­ten wor­den bloot­ge­steld aan plot­se­lin­ge har­de ge­lui­den. Ge­luid boven de 80 dB is ge­kop­peld aan ge­hoor­ver­lies en angst­stoor­nis­sen bij peu­ters. Jon­ge kin­de­ren heb­ben een ge­voe­li­ger ge­hoor dan vol­was­se­nen, dus als een om­ge­ving la­waai­ig over­komt bij jou, dan is het voor je kind nog lui­der. Koop be­scher­men­de kop­te­le­foons of oor­dop­pen of ver­mijd la­waai­i­ge om­ge­vin­gen zo­als rock­con­cer­ten of zit­plaat­sen voor­aan bij vuur­werk­shows.

1.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.