Ge­hoor­ver­lies be­grij­pen:

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

1.

Be­grijp ge­hoor­ver­lies ge­re­la­teerd aan la­waai. Re­gel­ma­ti­ge of langdurige bloot­stel­ling aan lui­de ge­lui­den is een van de meest voor­ko­men­de oor­za­ken van ge­hoor­ver­lies, on­danks het feit dat dit soort ge­hoor­ver­lies vol­le­dig te voor­ko­men is. On­ze her­se­nen re­gi­stre­ren ge­luid dank­zij een spi­raal­ge­vormd or­gaan in het bin­nen­oor dat het slak­ken­huis ge­noemd wordt. Het slak­ken­huis is be­dekt met dui­zen­den klei­ne haar­tjes die ge­luids­vi­bra­ties re­gi­stre­ren en ze om­zet­ten in elek­tri­sche im­pul­sen die door de her­se­nen ver­werkt wor­den. Wan­neer je oren bloot­ge­steld wor­den aan lui­de ge­lui­den, kun­nen de­ze klei­ne haar­tjes be­scha­digd ra­ken, wat ge­hoor­ver­lies als ge­volg heeft. Hoe­wel kort, in­tens la­waai (zo­als vuur­werk of ge­weer­vuur) soms de oor­zaak is, is de meest voor­ko­men­de oor­zaak re­gel­ma­ti­ge bloot­stel­ling aan over­ma­tig ge­luid (luis­te­ren naar te lui­de mu­ziek, wer­ken in een la­waai­i­ge om­ge­ving). Het is be­lang­rijk om je te re­a­li­se­ren dat als dit soort ge­hoor­scha­de op­treedt, het niet te­rug­ge­draaid kan wor­den. Daar­om is het heel be­lang­rijk om maat­re­ge­len te ne­men om je ge­hoor te be­scher­men voor het te laat is.

Leer om po­ten­ti­eel ge­vaar­lij­ke gra­da­ties van la­waai te her­ken­nen. Een groot deel van het be­scher­men van je ge­hoor be­staat uit het le­ren om po­ten­ti­eel ge­vaar­lij­ke gra­da­ties van la­waai te her­ken­nen. Dan zul je een be­ter idee heb­ben van wat je moet ver­mij­den. Langdurige bloot­stel­ling aan ge­luids­ni­veaus boven 85 de­ci­bel wordt ge­zien als ge­hoor­be­scha­di­gend. Om je een idee te ge­ven van wat 85 de­ci­bel is op de schaal:

• Nor­ma­le con­ver­sa­tie: 60 to 65 dB

• Mo­tor of gras­maai­er: 85 to 95 dB

• Mu­ziek in een nacht­club: 110 dB

• MP3 spe­ler op maxi­maal vo­lu­me: 112 dB

• Si­re­ne van de am­bu­lan­ce: 120 dB

Het kan een enor­me voor­uit­gang zijn voor je oren als je het ge­luids­ni­veau met maar een paar de­ci­bel naar be­ne­den brengt. Dit komt door het feit dat el­ke ver­ho­ging van 3 dB van het ge­luids­ni­veau de hoe­veel­heid ge­luid­s­ener­gie die vrij­komt ef­fec­tief ver­dub­belt. Als ge­volg daar­van ver­min­dert de hoe­veel­heid tijd die je vei­lig luis­te­rend naar een ge­luid kunt door­bren­gen snel naar­ma­te het ge­luid lui­der is. Je kunt bij­voor­beeld tot acht uur vei­lig luis­te­ren naar een ge­luid van 85 dB, maar je moet niet meer dan 15 mi­nu­ten bloot­ge­steld wor­den aan ge­luids­waar­den boven de 100 dB. Als je geen con­ver­sa­tie met ie­mand kunt voe­ren die twee me­ter van je van­daan staat, zon­der te schreeu­wen, dan is het ge­luids­ni­veau ge­hoor be­scha­di­gend.

Ga naar een spe­ci­a­list als je ge­hoor­scha­de ver­moedt. Als je pro­ble­men hebt met je ge­hoor, of oor­pijn er­vaart, dan is het ver­stan­dig om naar een spe­ci­a­list te gaan. Af­han­ke­lijk van het pro­bleem zul je of­wel een KNO-arts moe­ten zien, of een ge­di­plo­meerd au­dio­lo­gisch arts. Bei­den zul­len een se­rie tes­ten uit­voe­ren om te be­pa­len of je ge­hoor be­scha­digd is. Hoe­wel er geen ge­ne­zing is voor ge­hoor­scha­de, kun­nen hoor­toe­stel­len het pro­bleem ver­zach­ten door ge­lui­den te ver­ster­ken als ze je oor bin­nen­ko­men. Na­tuur­lijk zijn ze duur en wer­ken ze niet al­tijd, dus is het be­lang­rijk om je ge­hoor te be­scher­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.