De ge­fa­ce­lif­te Volks­wa­gen Golf

Times of Suriname - - AUTO -

Dat de Golf een klei­ne fa­ce­lift zou gaan krij­gen, was al even be­kend. Don­der­dag trok Volks­wa­gen het doek van de au­to. De ver­schil­len zijn klein, maar voor­al van bin­nen wel be­lang­rijk.

Aan de bui­ten­zij­de moet je goed kij­ken om het ver­schil met de hui­di­ge Golf 7 te zien. De bum­per­par­tij is aan­ge­pakt op de ma­nier zo­als dat eer­der bij de Po­lo ge­beur­de. De lijn rond de mist­lam­pen is iden­tiek aan die van z’n klei­ne broer­tje en ook de chroom­strip on­der­in de bum­per komt te­rug op de Golf.

Zo’n zelf­de or­na­ment vin­den we ook te­rug in de gril­le. Dat chroom loopt op­tisch naad­loos over in de kop­lam­pen, die na­tuur­lijk ook iets an­ders zijn in­ge­deeld. Led­kop­lam­pen zijn van­af nu mo­ge­lijk, zij ver­van­gen de xe­non-kij­kers van de hui­di­ge Golf. De ach­ter­zij­de ver­toont nieu­wig­he­den van een soort­ge­lijk ni­veau. Wat an­ders ge­po­si­ti­o­neer­de re­flec­to­ren en nieuw in­ge­deel­de led-ach­ter­licht­units lig­gen voor de hand. Daar­on­der tref­fen we op som­mi­ge uit­voe­rin­gen de chro­men or­na­men­ten aan die ook op de Pas­sat te vin­den zijn. Het lijkt te gaan om uit­laat­sier­stuk­ken, maar is fei­te­lijk een puur op­ti­sche ver­sie­ring. Te­ge­lijk met de re­gu­lie­re Golf zijn ook de GTI, GTE en R-de­sign-ver­sies ver­nieuwd. Ook de­ze va­ri­an­ten krij­gen dus nieuw bum­per­werk aan­ge­me­ten, waar­bij op­valt dat voor­al de GTE wat agres­sie­ver oogt dan voor­heen.

Aan de bin­nen­zij­de lij­ken de wij­zi­gin­gen op het eerste ge­zicht min­stens zo sub­tiel als aan de bui­ten­kant, maar toch zijn er hier ver­an­de­rin­gen die de be­die­ning en de uit­stra­ling sig­ni­fi­cant be­ïn­vloe­den. Zo wordt het ana­lo­ge in­stru­men­ta­ri­um op­ti­o­neel ver­van­gen door een 12,3 inch ‘Ac­ti­ve In­fo Dis­play’, een di­gi­taal in­stur­men­ten­pa­neel dus.

Ook het scherm op de mid­den­con­so­le wordt in­dien ge­wenst ver­van­gen door een nieuw exem­plaar dat 9,2 inch meet. De reeks knop­pen die daar tot nu toe om­heen te vin­den zijn, ma­ken in dat ge­val plaats voor een klei­ne­re se­lec­tie aan de lin­ker­zij­de van het scherm. Be­hal­ve de tou­chs­creen-be­die­ning is ‘ge­stu­re con­trol’, be­die­ning met ge­ba­ren dus, mo­ge­lijk bij dit ‘Dis­co­ver Pro’-sys­teem. Ap­ple Car­play en An­droid Au­to wor­den bei­de on­der­steund. Ook qua rij­den ver­an­dert er het een en an­der. Zo wordt de Golf deels au­to­noom dank­zij func­ties die we al ken­nen uit gro­te­re mo­del­len. Dank­zij Traf­fic Jam As­sist, Emer­g­en­cy as­sist en Emer­g­en­cy Bra­king wordt de be­moei­e­nis van de be­stuur­der min­der be­lang­rijk. Het groot­ste nieuws on­der de mo­tor­kap is de komst van een nieu­we 1.5 TSI-ben­zi­ne­mo­tor met 150 pk. De­ze mo­tor zal in de na­bije toe­komst ook in an­de­re mo­del­len de 1.4 TSI gaan ver­van­gen. In Blue­mo­ti­on­trim is de nieu­we 1.5 ver­sie zui­ni­ger, maar daar le­ver je dan wel 20 pk voor in.

De GTI krijgt er 10 pk bij en komt uit op 230, de GTI Per­for­man­ce gaat van 230 naar 245 pk. De elek­tri­sche E-Golf werd al in mei te­gen het licht ge­hou­den en be­houdt z’n ac­tie­ra­di­us van 300 km. Die­sel blijft vol­gens Volks­wa­gen ove­ri­gens een be­lang­rij­ke pij­ler om de ge­mid­del­de CO2-uit­stoot te­rug te bren­gen. Ook meldt het merk dat de die­sel­mo­to­ren van de hui­di­ge ge­ne­ra­tie tot de schoon­sten ter we­reld be­ho­ren, wat eer­der werd be­ves­tigd door de uit­kom­sten van een on­af­han­ke­lijk on­der­zoek. (NU.nl/foto: Au­toE­vo­lu­ti­on/

Car­wow)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.