Nieu­we Seat ver­pakt als ge­smol­ten Hyun­dai i20

Times of Suriname - - AUTO -

Seat heeft in zijn ont­wik­ke­lings­ka­mers een ha­gel­nieu­we Le­on staan. Au­to­fa­bri­kan­ten gaan vaak cre­a­tief te werk als het om het ver­mom­men van pro­to­ty­pes gaat. Seat heeft dat truc­je tot een kunst ver­he­ven en heeft de nieu­we ge­ne­ra­tie Le­on pro­be­ren te ver­pak­ken als ge­smol­ten Hyun­dai i20. We ver­wach­ten wat ui­ter­lijk be­treft geen re­vo­lu­tie voor de nieu­we Le­on. Het ont­werp van de hui­di­ge ge­ne­ra­tie, die on­langs on­der het mes ging, zal ver­scherpt wor­den en zal her en der over­go­ten wor­den met de­sign­in­vloe­den van de 20v20 Con­cept. De au­to zit ver­der te goed in de plak­kers om iets van het daad­wer­ke­lij­ke ex­te­ri­eur waar te kun­nen ne­men. Net als de vol­gen­de ge­ne­ra­tie Golf zal ook de nieu­we Le­on weer ge­bruik­ma­ken van het MQB­plat­form, al zal het om een op­ge­waar­deer­de vorm van dat mo­du­lai­re plat­form gaan. Ook de toe­kom­sti­ge nieu­we Ibi­za, die ook on­der­weg is, komt op die ba­sis te staan. We ver­wach­ten een nieu­we Le­on niet voor de twee­de helft van vol­gend jaar.

(NU.nl/foto: SEATCu­pra.net)

Voor de Pa­na­me­ra be­te­kent de pre­sen­ta­tie op de Los An­ge­les Au­to Show het Ame­ri­kaan­se show­de­buut. Maar om er toch een we­reld­pri­meur van te ma­ken, stelt de sport­wa­gen­fa­bri­kant daar di­rect de nieu­we uit­voe­rin­gen voor. Het is de der­de maal in kor­te tijd dat Por­sche de Pa­na­me­ra­fa­mi­lie uit­breidt, ter­wijl de sport­sedan nog maar een klei­ne week bij de dea­lers staat. Na de pre­mi­è­re van de Pa­na­me­ra als S/4S, Tur­bo en als Die­sel volg­de kort daar­na al de aan­kon­di­ging van de E-Hy­brid. Nu dus de Exe­cu­ti­ve er­bij plús de naam­lo­ze ba­sis­ver­sie Pa­na­me­ra.

Om met de Pa­na­me­ra-zon­der­ex­tra-aan­dui­ding te be­gin­nen, door de toe­voe­ging is ook de nieu­we Pa­na­me­ra weer met

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.