Man leef­de als pro­fes­si­o­ne­le wor­ste­laar met in­druk­wek­kend re­sul­taat

Times of Suriname - - PANORAMA -

10 bief­stuk­ken, 45 ei­wit­ten, 10 ei­e­ren met dooi­er, 5 kip­fi­lets, 15 pro­te­ï­nes­ha­kes, 5 ka­bel­jauw­fi­lets, 500 gram rijst, 10 zoe­te aard­ap­pe­len, 10 kom­men ha­ver­mout en een vracht­la­ding groe­ne groen­ten, dat is wat Nick Vin­c­kier (25) op 5 da­gen tijd naar bin­nen­speel­de. Toch viel hij meer dan 2 ki­lo in een re­cord­tem­po af, dank­zij een lood­zwaar trai­nings­sche­ma. Zijn con­clu­sie na vijf da­gen in de huid van wor­ste­laar en film­ster Dway­ne - The Rock - Jo­hn­son? Dit sche­ma is niet voor doet­jes of be­gin­ners. Nick Vin­c­kier is niet vies van een uit­da­ging, zo ging hij in het ver­le­den al ge­du­ren­de 100 da­gen zon­der al­co­hol door het le­ven en leef­de 21 da­gen zon­der sui­ker of vet. Nu be­sloot de twin­ti­ger in de huid van Dway­ne Jo­hn­son - The Rock te krui­pen. Je kent de­ze spier­bun­del van rol­len uit films als Her­cu­les, Too Fast Too Fu­rious, maar hij mag zich­zelf ook een pro­fes­si­o­ne­le wor­ste­laar noe­men. Voor zijn nieuw­ste pro­ject­je zet­te Nick ge­du­ren­de vijf da­gen steak en ei­e­ren op de ont­bijt­ta­fel. In de loop van de dag stil­de hij zijn hon­ger met vis of kip en pro­te­ï­nes­ha­kes om dan te­gen 18 uur nog een steak met zoe­te aard­ap­pel te ver­or­be­ren. Om al die op­ge­no­men ca­lo­rie­ën te ver­bran­den en spier­mas­sa te kwe­ken, sport­te Nick el­ke dag de ziel uit zijn lijf. Dat be­te­kent min­stens 45 mi­nu­ten car­di­o­trai­ning aan­ge­vuld met een flin­ke por­tie kracht­oe­fe­nin­gen.

Het zal je niet ver­ba­zen dat Nicks le­ven ge­du­ren­de die vijf da­gen vol­le­dig in het te­ken van zijn nieu­we le­vens­wij­ze stond. Stond hij niet in de keu­ken, was hij wel aan het eten of spor­ten. En tus­sen het spor­ten en het eten door ging hij wer­ken. Sla­pen - spor­ten - eten - wer­ken eten - spor­ten -sla­pen. Zo vat Nick zijn le­ven als The Rock sa­men. (AD.NL/foto: ar­chief. on­der­tus­sen.nl) Ma­ry Marg Hel­gen­ber­ger (Fre­mont, Ne­bras­ka, 16 november 1958) is een Ame­ri­kaans ac­tri­ce. Hel­gen­ber­ger is voor­al be­kend van CSI: Cri­me Sce­ne In­ves­ti­ga­ti­on, waar­in ze de rol van Ca­ther­i­ne Wil­lows speel­de. Al ja­ren daar­voor speel­de ze in de te­le­vi­sie­se­rie Chi­na Beach de rol van KC Ko­loski, waar ze ook een Em­my voor won. Op 23 ja­nu­a­ri 2012 kreeg Marg Hel­gen­ber­ger een ster op de Hol­ly­wood Walk of Fa­me, op en­ke­le me­ters af­stand van de ster van haar CSI-col­le­ga Wil­li­am Pe­ter­sen. (foto: ace­show­biz.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.