Vrouw ont­dekt iets schrik­wek­kend in naad van haar jurk

Times of Suriname - - PANORAMA -

Cai­ley Fie­sel, een jon­ge vrouw uit New York, on­der­neemt ju­ri­di­sche stap­pen te­gen Za­ra om­dat ze een do­de rat vond in de naad van een jurk van de Spaan­se kle­ding­ke­ten. “Tij­dens het werk voel­de ze iets te­gen haar been schu­ren en ze rook een af­schu­we­lij­ke stank, he­laas ging het niet om een los zit­ten­de naad,” staat te le­zen in de pa­pie­ren van de rechts­zaak.

In ju­li kocht de 24-ja­ri­ge Cai­ley Fie­sel twee jur­ken in een fi­li­aal van Za­ra in Gr­een­wich (Con­nec­ti­cut). Een paar we­ken la­ter droeg ze een van de twee zwar­te jurk­jes voor het eerst naar het werk. Ze had al snel door dat er iets niet klop­te aan de litt­le black dress van de Spaan­se mo­de­ke­ten. “Tij­dens het werk rook ze een steeds ster­ker wor­den­de stank”, staat te le­zen in de pa­pie­ren van de rechts­zaak. “Even la­ter voel­de ze ook iets schu­ren te­gen haar been. Om­dat ze dacht dat het om een los­zit­ten­de naad ging, be­steed­de ze er niet al te veel aan­dacht aan. Maar om­dat de “naad” bleef schu­ren, wou ze toch even voe­len of ze de­ze niet kon ver­wij­de­ren.” “Tot haar gro­te ont­stel­te­nis voel­de ze een vreem­de bult op de plaats waar ze dacht dat de naad van de jurk te­gen haar been schuur­de. Niet veel la­ter zag ze dat geen naad maar een poot van een do­de rat te­gen haar bo­ven­been wreef. Fie­sel sprong in pa­niek recht en trok de jurk uit in het toi­let. Daar zag ze dat er een vol­le­di­ge do­de rat in de naad van haar jurk ge­naaid was.” Fie­sel eist nu een scha­de­ver­goe­ding van Za­ra. Niet al­leen voor het emo­ti­o­ne­le leed dat het in­ci­dent bij haar ver­oor­zaak­te, maar ook om­dat de rat haar be­smet­te met een ziek­te waar­van ze uit­slag kreeg. (AD.NL/foto: cdn.big­news­net­work.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.