Ca­na­de­se woon­boot spoelt 3.000 km ver­der aan op Iers strand

Times of Suriname - - PANORAMA -

De Ier­se kust­wacht werd gis­te­ren ge­a­lar­meerd door ie­mand die voor de kust van Coun­ty Mayo een woon­boot op drift had ge­zien. De kust­wacht trok de boot, zo groot als een cam­per en met zon­ne­pa­ne­len op het dak, aan wal. ‘Ik, Rick Small, do­neer dit huis aan een dak­lo­ze jon­ge­re’, stond er op de muur ge­schre­ven.

De woon­boot, die ge­bouwd werd door een Ca­na­de­se mi­li­eu­ac­ti­vist, raak­te de­ze zo­mer op drift voor de kust van het Ca­na­de­se New­found­land, waar hij in sep­tem­ber voor het laatst werd ge­sig­na­leerd. Am­per twee maan­den la­ter en na een trip van 3000 ki­lo­me­ter over de At­lan­ti­sche Oce­aan is het vaar­tuig dus aan­ge­spoeld aan de Ier­se west­kust. Er was nie­mand aan boord, maar de ei­ge­naar had wel een bood­schap ach­ter­ge­la­ten op de muur. ,,Ik, Rick Small, do­neer dit huis aan een dak­lo­ze jon­ge­re om hem een be­ter le­ven te ge­ven dat de New­found­lan­ders heb­ben be­slo­ten om niet te doen. Geen huur. Geen hy­po­theek. Geen elek­tri­ci­teits­re­ke­ning,” zo staat er te le­zen. Mi­chael Hurst van de kust­wacht wist naar ei­gen zeg­gen niet wat hij met het vaar­tuig moest doen. ,,Mijn groot­ste zorg toen ik het zag, was het vaar­tuig in vei­lig­heid bren­gen zo­dat het niet kon af­drij­ven en een ge­vaar vor­men voor an­de­re sche­pen. Ook wil­de ik ze­ker zijn dat er echt nie­mand aan boord was.” Vol­gens Hurst be­vindt de boot zich in vrij goe­de staat. Bin­nen­in is het droog, er han­gen dra­den van de zon­ne­pa­ne­len en er lig­gen scher­ven op de vloer van din­gen die van de rek­ken ge­scho­ven zijn.

Daar­naast la­gen er ook twee au­to­ban­den in de boot, die ver­moe­de­lijk de zij­kant van de boot moe­ten be­scher­men wan­neer hij zou aan­me­ren. Op ba­sis van het brief­je ver­moedt Hurst dat de ei­ge­naar van de boot waar­schijn­lijk niet dacht dat zijn boot zo’n lan­ge reis zou ma­ken, maar eer­der er­gens in Ca­na­da zou aan­spoe­len. Hurst zegt dat hij al be­na­derd is door een Ier­se or­ga­ni­sa­tie die ou­de ge­bou­wen res­tau­reert voor toe­ris­ti­sche doel­ein­den. ,,Als het uit­komt en als Rick Small het vaar­tuig echt niet te­rug wil, dan zul­len ze het mo­ge­lijk ge­brui­ken als een toe­ris­ti­sche at­trac­tie en her­stel­len naar hun bes­te ver­mo­gen.” Small, af­kom­stig van Thun­der Bay in de pro­vin­cie On­ta­rio, fiets­te vo­rig jaar meer dan 4000 ki­lo­me­ter van zijn thuis­stad naar New­found­land en La­bra­dor met een elek­tri­sche fiets die was uit­ge­rust met zon­ne­pa­ne­len. De man was niet meteen be­reik­baar voor com­men­taar.

(AD.NL/foto: c.fi­les.bb­ci.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.