Olym­pi­sche co­mi­tés plei­ten voor on­af­han­ke­lij­ke WADA-voor­zit­ter

Times of Suriname - - SPORT -

AT­LE­TIEK - WADA­voor­zit­ter Craig Ree­die is gis­te­ren vier da­gen voor zijn ver­wach­te her­ver­kie­zing ste­vig aan­ge­val­len op de ma­nier waar­op het We­rel­dan­ti­do­ping­agent­schap is om­ge­gaan met het Rus­si­sche do­ping­schan­daal. Ver­schil­len­de in­vloed­rij­ke le­den van de Olym­pi­sche be­we­ging pleit­ten gis­te­ren bij een ver­ga­de­ring van de ver­e­ni­ging van na­ti­o­na­le Olym­pi­sche co­mi­tés (ANOC) in Do­ha voor een nieu­we soort lei­der­schap van het WADA. “Het zal heel las­tig wor­den om het WADA te her­vor­men als we de ko­men­de drie jaar geen neu­tra­le voor­zit­ter en geen neu­traal her­vor­mings­co­mi­té heb­ben”, al­dus ANOC-voor­zit­ter en IOC-lid Sjeik Ah­mad AlFa­had Al-Sa­bah.

Ree­die was tot de Spe­len van af­ge­lo­pen zo­mer in Rio de Jan­ei­ro ook vi­ce­voor­zit­ter van het IOC, waar­door be­lan­gen­ver­stren­ge­ling vol­gens cri­ti­ci op de loer lag en ligt. De on­vre­de bij veel Olym­pi­sche co­mi­tés over het WADA kent zijn oor­sprong in het rap­port van WADA-on­der­zoe­ker Ri­chard McLa­ren over een door de Rus­si­sche staat op­ge­zet do­ping­pro­gram­ma. Een flink aan­tal NOC’s was niet blij met de ti­ming van pu­bli­ca­tie en­ke­le we­ken voor de Spe­len. Ree­die is sinds 2013 voor­zit­ter van het WADA. Zon­dag kiest het We­rel­dan­ti­do­ping­agent­schap bij een ver­ga­de­ring in Glas­gow zijn pre­si­dent voor de ko­men­de drie jaar en de 75-ja­ri­ge Brit is de gro­te fa­vo­riet. Ree­die ver­wacht niet dat er voor die ver­kie­zing nog be­paald kan wor­den dat er een on­af­han­ke­lij­ke voor­zit­ter moet ko­men. “Dat is las­tig om te be­werk­stel­li­gen tus­sen nu en zon­dag”, zei hij te­gen pers­bu­reau AP. “Ik twij­fel er niet aan dat de ver­kie­zing zon­dag ge­woon door zal gaan.” IOC­voor­zit­ter Tho­mas Bach stel­de gis­te­ren in een in­ter­view met de BBC dat hij graag zou zien dat er een “an­ti­do­ping­sys­teem komt dat on­af­han­ke­lijk is van sport­or­ga­ni­sa­ties en na­ti­o­na­le be­lan­gen”.

(Nus­port)

Ga­briel Je­sus viert zijn tref­fer te­gen Pe­ru. (Fo­to: Pro Shots)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.