Man be­denkt speel­kleed voor

Times of Suriname - - PANORAMA -

De plas­tic pop­pe­tjes van Play­mo­bil be­vol­ken me­nig kin­der­ka­mer. Zo ook in hui­ze To­le­naar. Va­der Mar­tijn vond het maar een ka­le be­doe­ning die pop­pe­tjes op de grond - en be­dacht een op­los­sing. Zijn speel­kleed is nu ge­a­dop­teerd door de be­ken­de speel­goed­lijn. “Of ik er rijk van word? Ik hoop het wel!”

Het mo­ment kon niet be­ter. Vlak voor de feest­da­gen staat zijn speel­kleed op de groot­ste web­win­kel van Ne­der­land: bol.com. “Het is een droom die uit­komt”, zegt Mar­tijn To­le­naar (47). De man moest wel een lan­ge adem heb­ben. Acht jaar ge­le­den be­gon hij aan zijn eer­ste schets. “Mijn kin­de­ren speel­den des­tijds veel met Play­mo­bil. Op de ver­pak­kin­gen en in com­mer­ci­als zag je de pop­pe­tjes in een mooie om­ge­ving, maar in wer­ke­lijk­heid ston­den ze los de grond. Ik vond het er zo kaal uit­zien. Toen be­sloot ik zelf maar wat te ma­ken.” Het eer­ste speel­kleed was niet veel meer dan een strook be­hang met wat wan­del­pa­den en par­keer­plaat­sen erop ge­te­kend, maar zijn kin­de­ren Tijn en Ki­ka von­den het prach­tig. “En hun vriend­jes ook. Ze wa­ren uren zoet, dat was het bes­te be­wijs dat ik een gou­den idee in han­den had.” Ook ou­ders wa­ren blij met het kleed, maar om een heel an­de­re re­den. Het bleek dat de rest van de ka­mer dank­zij het kleed ge­vrij­waard bleef van speel­goed. Gesterkt door de en­thou­si­as­te re­ac­ties per­fec­ti­o­neer­de To­le­naar de schets en liet er een echt kleed van ma­ken. Daar­mee ging hij de boer op. En met suc­ces. Play­mo­bil zag er wel brood in. Sa­men met zijn com­pag­non (Wim van der Vecht van MDEn­tree) die ver­stand heeft van dis­tri­bu­tie en pro­duc­tie ging hij aan de slag. Dat re­sul­teer­de in vier va­ri­an­ten: stad, huis, ei­land en na­tuur. En toen werd het pas echt ge­nie­ten, ver­telt To­le­naar.

“Ik kreeg de he­le col­lec­tie Play­mo­bil thuis om fo­to’s te ma­ken op de het kleed. Ik moest al­les zelf in el­kaar zet­ten, het was echt spe­len. Ik voel­de me weer een klein kind.” La­chend: “Ik kan een slech­te­re baan be­den­ken.” Play­mo­bil heeft er zijn naam aan ver­bon­den, maar de li­cen­tie van het speel­kleed is nog al­tijd in han­den van To­le­naar zelf. Loopt hij nu bin­nen? “Dat hoop ik wel, maar daar­voor moe­ten we gro­te aan­tal­len ver­ko­pen. Een kleed kost 59 eu­ro. Dat vin­den som­mi­gen best veel, maar er zijn on­ge­loof­lijk veel men­sen die er­aan moe­ten ver­die­nen. Dus zo­veel blijft er niet over. Het mooist vind ik dat het kleed er nu - na acht jaar - is. En als het goed gaat, wil ik ook de Duit­se markt ver­o­ve­ren, dus wie weet.”

(AD.NL/fo­to: Jan de Groen) Di­a­ne Ne­al (Alexan­dria, 17 no­vem­ber 1976) is een Ame­ri­kaan­se film- en te­le­vi­sie­ac­tri­ce. Ze speel­de on­der meer Ca­sey No­vak in 112 af­le­ve­rin­gen van Law & Or­der: Spe­ci­al Vic­tims Unit. Daar­in speel­de ze twee jaar voor ze toet­rad tot de cast ook al een een­ma­lig gast­rol­le­tje, als Ame­lia Cha­se in de af­le­ve­ring Ri­di­cu­le (sei­zoen drie). Ze heeft ge­speeld in de films: My Fa­ke Fi­an­ce en San­to­ri­ni Blue. (fo­to: ama­zon.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.