Over­val­len be­wa­ker be­rooft ge­zin

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Een be­wa­ker die woens­dag­avond in Pa­ra­ma­ri­bo is over­val­len, heeft kort daar­na een ge­zin be­roofd van zijn au­to. Hij liep over de Chris­top­hel Ker­sten­straat toen hij ter hoog­te van een goud­be­drijf door twee ro­vers werd over­rom­peld. Een van de cri­mi­ne­len was ge­wa­pend met een vuist­vuur­wa­pen en zijn kom­paan met een steen. De da­der gooi­de een steen op de be­wa­ker die twee mes­sen bij zich had en die te­voor­schijn trok om zich te ver­de­di­gen. Een van de cri­mi­ne­len schoot toen op de lin­ker­knie van de man en pro­beer­de nog­maals op hem te schie­ten, maar het wa­pen wei­ger­de. De twee da­ders ren­den ver­vol­gens weg en stap­ten in een in de om­ge­ving ge­par­keer­de zwar­te au­to waar­van het ken­te­ken en het merk niet be­kend zijn. De be­wa­ker wist twee van de ach­ter­ban­den van de wa­gen scha­de toe te bren­gen met de mes­sen nog voor­dat het de man­nen ge­luk­te daar­in weg te rij­den. Hier­na heeft hij een bor­deaux voer­tuig in de om­ge­ving op­ge­merkt waar­in een man, zijn vrouw en twee kin­de­ren za­ten. Hij maak­te toen het por­tier van die au­to open en be­dreig­de het ge­zin met de mes­sen. Hij som­meer­de de men­sen uit te stap­pen, waar­na hij is weg­ge­re­den in de au­to. Vol­gens zijn ver­kla­ring reed hij weg in de ge­sto­len au­to om de twee da­ders ach­ter­na te gaan. Toen hij de cri­mi­ne­len niet kon vin­den, ging hij naar het po­li­tie­bu­reau. Het voer­tuig had deuk- en schuur­scha­de van al­le kan­ten om­dat hij te­gen ver­keers­meu­bi­lair was aan­ge­ko­men. De be­wa­ker had een schot­wond aan zijn lin­ker­knie en een uit­schot aan zijn lin­ker­on­der­been. Hij is bui­ten le­vens­ge­vaar. Het over­val­len ge­zin heeft geen let­sel op­ge­lo­pen.

De man en zijn vrouw had­den wel ge­merkt dat de be­wa­ker ach­ter twee man­nen ren­de. Uit nieuws­gie­rig­heid wa­ren zij ge­stopt om te kij­ken wat er aan de hand was. Toen zij wa­ren ge­stopt, zag de be­wa­ker kans hen te be­ro­ven van de wa­gen die in­tus­sen door de po­li­tie in be­slag is ge­no­men.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.