We­reld Toi­let Dag – 19 No­vem­ber

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Elk jaar is het op 19 no­vem­ber of­fi­ci­eel We­reld Toi­let Dag. Op de­ze dag (ge­steund door de Ver­e­nig­de Na­ties) wordt ex­tra aan­dacht er­voor ge­vraagd dat 2,5 mil­jard men­sen niet be­schik­ken over nor­ma­le sa­ni­tai­re voor­zie­nin­gen. Jaar­lijks ster­ven 800.000 jon­ge kin­de­ren aan diar­ree, per dag 2200 kin­de­ren, zo’n 70 vol­le school­klas­sen per dag! Het doel van We­reld Toi­let Dag is om me­dia, be­drijfs­le­ven, hulp­or­ga­ni­sa­ties en con­su­men­ten sa­men te bren­gen, om aan­dacht te vra­gen voor het pro­bleem en ie­der­een in ac­tie te krij­gen. We­reld Toi­let Dag is we­reld­wijd uit­ge­groeid tot een be­lang­rijk plat­form om de­ze bood­schap uit te dra­gen Toi­let­ten hel­pen!

Met schoon drink­wa­ter, zeep, toi­let­ten en in­for­ma­tie zijn de­ze kin­de­ren sim­pel te red­den. Voor ons is diar­ree een ver­ve­len­de aan­doe­ning. Als je ech­ter niet be­schikt over de juis­te sa­ni­tai­re voor­zie­nin­gen wordt het do­de­lijk. Me­de door de gro­te be­smet­te­lijk­heid is het in de Sa­ha­ra, en Zuid-Azië zelfs een van de be­lang­rijk­ste doods­oor­za­ken voor kin­de­ren van 5 jaar en jon­ger. Elk jaar ster­ven 800.000 kin­de­ren aan diar­ree, dat zijn om­ge­re­kend el­ke dag zo’n 2200 kin­de­ren, ver­ge­lijk het met 70 vol­le school­klas­sen per dag. Vaak is diar­ree het ge­volg van ge­brek aan schoon drink­wa­ter, ge­brek aan sa­ni­tai­re voor­zie­nin­gen en ge­brek aan ken­nis over de con­se­quen­ties van slech­te hy­gi­ë­ne op de ge­zond­heid, ze­ker bij jon­ge kin­de­ren. Diar­ree ont­staat door een bac­te­ri­ë­le in­fec­tie, die vaak erg be­smet­te­lijk is. Bij­na de helft van de school­gaan­de kin­de­ren bij­voor­beeld heeft de in­fec­tie op­ge­lo­pen op school. Daar­na is de kans groot dat ze ook bui­ten school jon­ge kin­de­ren be­smet­ten. Wan­neer een aan­tal men­sen een­maal diar­ree heeft, krij­gen er vaak meer men­sen last van, dat is bij ons ook zo maar on­der de ver­keer­de om­stan­dig­he­den gaat de ver­sprei­ding nog snel­ler, ze­ker als de ziek­te niet snel ge­stopt wordt. Schoon drink­wa­ter is niet over­al vol­doen­de be­schik­baar. Het drin­ken van ver­vuild wa­ter is een be­lang­rij­ke oor­zaak van diar­ree. Net zo­als het eten van voed­sel dat is be­reid met ver­vuild wa­ter of met on­ge­was­sen han­den. Door ge­brek aan toi­let­ten in Afri­ka en Azië doen men­sen hun be­hoef­te vaak in strui­ken of in de buurt van ri­vier­tjes. De­ze ra­ken ver­vuild en be­smet waar­door in­fec­ties zich snel ver­sprei­den. Men­sen kun­nen ook hun han­den niet was­sen waar­door be­smet­ting zich snel ver­spreid. Men­sen zijn vaak ook on­we­tend en re­a­li­se­ren zich niet hoe ze de hy­gi­ë­ne kun­nen ver­be­te­ren en in­fec­ties kun­nen voor­ko­men. Goe­de in­for­ma­tie is ook es­sen­ti­eel in het be­strij­den van ver­sprei­ding van in­fec­ties en diar­ree. Al­leen al han­den was­sen na het toi­let en voor het eten hal­veert het aan­tal sterf­ge­val­len! Daar­naast ont­breekt er ook ken­nis hoe te han­de­len als kin­de­ren diar­ree heb­ben. Zo is het bij­voor­beeld van le­vens­be­lang dat een ziek kind goed blijft drin­ken om uit­dro­ging te­gen te gaan, ui­ter­aard bij voor­keur met schoon drink­wa­ter.

(Bron: we­reld­toi­let­dag.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.