Pi­lot voor­lich­ting brand­weer goed af­ge­slo­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - Het pi­lot­pro­ject van de brand­weer over brand­vei­lig­heid, be­wust­wor­ding en ri­si­co’s die met brand ge­paard gaan, is suc­ces­vol af­ge­slo­ten. Tij­dens het pi­lot­pro­ject zijn op ver­schil­len­de lo­ca­ties drie ses­sies ver­zorgd aan de ge­meen­schap van de wes­te­lij­ke pol­ders. Hoofd­brand­mees­ter Vi­vi­an Wel­les geeft aan dat zij te­vre­den mo­gen zijn met het pi­lot­pro­ject. De par­ti­ci­pan­ten wa­ren zeer in­ge­no­men met de ver­schil­len­de on­der­de­len van de pre­sen­ta­tie. Door de­ze in­ter­ac­tie en in­te­res­se van al­le par­ti­ci­pan­ten kon de af­ge­spro­ken vra­gen­ron­de niet af­ge­wacht wor­den. Voor­al de jon­ge­ren in het bij­zon­der heb­ben ge­toond ken­nis te heb­ben over brand ver­oor­za­ken­de pro­ces­sen. De­ze in­for­ma­tie heb­ben zij op­ge­daan tij­dens hun school­op­lei­ding en er­va­rings­over­dracht van der­den.

De ou­de­ren ga­ven dan ook aan dat zei deels wat ken­nis heb­ben van bran­dri­si­co’s en brandon­vei­li­ge si­tu­a­ties voor­al de vrou­wen met hun keu­ken- en kook­er­va­ring. Maar de the­o­re­ti­sche en prak­ti­sche in­for­ma­tie van de brand­weer door de­mon­stra­ties met aan­schou­we­lijk ma­te­ri­aal en vi­deo­beel­den was meer dan wat zij reeds aan denk­ni­veau had­den. Het is nu nood­za­ke­lijk dat zij zich ver­die­pen in de ver­za­mel­de aan­ge­bo­den schrif­te­lij­ke in­for­ma­tie. Het is be­lang­rijk dat er be­ter, ge­com­mu­ni­ceerd wordt tus­sen bur­gers en brand­weer. “Van­uit het korps mag in­ge­zien wor­den dat in­dien het pre­ven­tief han­de­len bo­ven het re­pres­sief op­tre­den moet gaan over­heer­sen, dan is het dat de sa­men­wer­king met de ge­meen­schap van es­sen­ti­eel be­lang is”, zegt Wel­les. Con­ti­nu­e­ring van dit pro­ject is van emi­nent be­lang.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.