Bar­to­meu drukt ge­ruch­ten de kop in

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De sup­por­ters van Bar­cel­o­na hoe­ven zich geen zor­gen te ma­ken over een ver­trek van ster­spe­ler Li­o­nel Mes­si. De Ar­gen­tijn heeft zijn con­tract dat in 2018 al af­loopt nog steeds niet ver­lengd, maar voor­zit­ter Jo­sep María Bar­to­meu weet ze­ker dat hij blijft.

Na meer­ja­ri­ge con­tract­ver­len­gin­gen van on­der an­de­ren sterk­hou­ders Ser­gio Busquets, Ney­mar en Luis Suárez was het wach­ten op de nieu­we krab­bel van Mes­si, maar die blijft al lang uit. In 2014 ver­leng­de hij voor het laatst zijn ver­bin­te­nis tot de zo­mer van 2018. Af­ge­lo­pen week ston­den de in­ter­na­ti­o­na­le kran­ten vol met spe­cu­la­ties over een even­tu­e­le af­wij­zing van Mes­si. Die spe­cu­la­ties wer­den door Bar­to­meu bij de pre­sen­ta­tie van de nieu­we spon­sor Rak­uten de kop in ge­drukt. “We zijn er al­le­maal van over­tuigd dat Mes­si zijn voet­bal­car­ri­è­re bij Bar­cel­o­na gaat af­slui­ten”, stelt hij de sup­por­ters van Bar­ça ge­rust. “Ie­der­een bin­nen de club ge­looft dat het zo moet zijn, want hij is de spe­ler die ons in de laat­ste ja­ren spor­tief suc­ces heeft ge­bracht. We heb­ben een team met ge­wel­di­ge spe­lers, maar er is na­tuur­lijk maar één lei­der: Mes­si. Hij is be­kend en po­pu­lair over de he­le we­reld”, weet Bar­to­meu. Wan­neer er wit­te rook komt over een ver­leng­de ver­bin­te­nis van Mes­si in Ca­ta­lonië wil Bar­to­meu nog niet kwijt. Mar­ca meld­de eer­der dat Mes­si lie­ver af­wacht tot zijn con­tract in 2018 af­loopt, om dan een be­slis­sing over zijn toe­komst te ma­ken. Mes­si, die on­langs zijn vijf­hon­derd­ste doel­punt in dienst van Bar­cel­o­na maak­te, is mo­men­teel in Ar­gen­ti­nië, waar hij de na­ti­o­na­le ploeg met een doel­punt en twee as­sists naar een WK-kwa­li­fi­ca­tie­ze­ge op Co­lom­bia leid­de. Za­ter­dag staat met Bar­cel­o­na de com­pe­ti­tie­wed­strijd te­gen Mála­ga. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.