Paus stuurt con­do­le­an­ces

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO/RO­ME - Paus Fran­cis­cus heeft van­uit Ro­me zijn con­dolé­an­ces ge­stuurd in ver­band met het over­lij­den van bis­schop-eme­ri­tus Aloy­si­us Zi­chem. Be­hal­ve de kerk­vorst heeft ook de pau­se­lij­ke Nun­ti­us voor het Ca­ri­bisch Ge­bied, aarts­bis­schop Ni­co­la Gi­ra­soli, zijn me­de­le­ven over­ge­bracht. Dit ver­telt Fa­roz Ab­doel­ra­zak me­dia­co­ör­di­na­tor van het rooms-ka­tho­lie­ke bis­dom.

In de con­do­le­an­ce­bood­schap die aarts­bis­schop Gi­ra­soli over­bracht aan Karel Mar­ti­nus Choen­nie, bis­schop van Paramaribo, geeft paus Fran­cis­cus aan dat hij met droef­heid ken­nis ge­no­men heeft van het over­lij­den van mon­seig­neur Zi­chem. Hij brengt daar­om zijn wel­ge­meen­de con­do­le­an­ces over aan de gees­te­lijk­heid, de re­li­gi­eu­zen en de ge­loofs­ge­meen­schap van het Bis­dom Paramaribo. De rooms-ka­tho­lie­ke kerk­vorst geeft aan met dank­baar­heid te den­ken aan de ve­le ja­ren van toe­ge­wij­de dienst van Zi­chem aan de kerk in het Bis­dom Paramaribo. Paus Fran­cis­cus zegt zich te ver­e­ni­gen met de uit­vaart­plech­tig­he­den die mon­seig­neur Zi­chem zul­len toe­ver­trou­wen aan de barm­har­ti­ge lief­de van on­ze he­mel­se Va­der. “Over al­len die in rouw zijn over het heen­gaan van de over­le­den pre­laat, spreekt paus Fran­cis­cus zijn apos­to­li­sche ze­gen uit als een be­lof­te van vre­de en troost in de Heer Je­zus Chris­tus”, al­dus het rooms­ka­tho­lie­ke bis­dom in een ver­kla­ring. In­tus­sen is de­ze week een over­lij­dens­be­richt van mon­seig­neur Zi­chem ver­sche­nen in de l’Os­ser­va­to­re Ro­ma­no, het of­fi­ci­ë­le blad van het Va­ti­caan.

In zijn per­soon­lij­ke con­do­le­an­ces geeft de pau­se­lij­ke Nun­ti­us het vol­gen­de aan: “Ik zal blij­ven bid­den voor de eeu­wi­ge rust van bis­schop Zi­chem, ver­e­nigd met het Bis­dom Paramaribo in de­ze tijd van ver­driet. Hij is een gro­te en toe­ge­wij­de her­der ge­weest, die heeft bij­ge­dra­gen aan de ge­schie­de­nis van on­ze kerk en de ge­meen­schap van het Bis­dom Paramaribo. Wij zul­len al­tijd zijn toe­wij­ding en lief­de voor de kerk blij­ven ge­den­ken.”

Van­daag en mor­gen vin­den er di­ver­se rouw­plech­tig­he­den plaats rond het over­lij­den van bis­schop-eme­ri­tus Zi­chem. Voor van­daag is het pu­bliek in de ge­le­gen­heid om af­scheid te ne­men, van 15.00 tot 19.00 uur in de Ka­the­dra­le Ba­si­liek Pet­rus en Pau­lus aan de Hen­ck Ar­ron­straat. Hier­na volgt een plech­ti­ge ves­per­dienst (avond­ge­bed), die duurt tot 20.30 uur. Zon­dag is de uit­vaart. Die wordt voor­af­ge­gaan door een eu­cha­ris­tie­vie­ring. De uit­vaart van mon­seig­neur Zi­chem zal plaats­vin­den door mid­del van bij­zet­ting in de bis­schop­pe­lij­ke cryp­te ach­ter de Ka­the­dra­le Ba­si­liek.

Zie foto op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.