Re­ge­ring en IMF ver­schil­len van in­zich­ten “Su­ri­na­me be­paalt zijn ei­gen weg”

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De re­ge­ring heeft in een ver­kla­ring har­de taal ge­uit na het ver­nie­ti­gend rap­port dat het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tai­re Fonds (IMF) gis­te­ren heeft uit­ge­bracht na de re­gu­lie­re Ar­ti­kel IV con­sul­ta­tie­ron­de. In het ver­slag maakt het IMF mel­ding van een in­krim­ping van de eco­no­mie met 9 pro­cent, meer dan het af­ge­lo­pen jaar. Het IMF roept in zijn rap­port de re­ge­ring op om har­der te trek­ken aan her­vor­min­gen. De eer­ste re­ac­tie van het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën spreekt boek­de­len over de be­vin­din­gen van het IMF.

“Het ad­vies en de as­sis­ten­tie van de IMF-staf wor­den zeer op prijs ge­steld, maar wel wen­sen de au­to­ri­tei­ten te be­na­druk­ken dat wij het glas als half­vol zien en niet als half­leeg. De weg naar her­stel zal on­ver­kort wor­den voort­ge­zet, maar zo­als Su­ri­na­me het zelf be­paalt”, schrijft de mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën na een on­der­bou­wing te heb­ben ge­ge­ven over de in­span­nin­gen die er ge­pleegd wor­den om de eco­no­mie weer op po­ten te krij­gen.

Het IMF ver­wacht voor 2017 wat ver­lich­ting van de cri­sis, maar van groei zal ook dat jaar nog niet ge­spro­ken kun­nen wor­den. Het in­fla­tie­cij­fer van 77% baart het IMF ook zor­gen. De re­ge­ring on­der­kent dat de cri­sis zwaar drukt op de sa­men­le­ving. Mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad van Fi­nan­ci­ën kan, wat dit be­treft, mee­gaan met de ob­ser­va­ties van het IMF. “De ex­ter­ne schok op de Su­ri­naam­se eco­no­mie, in de vorm van de sterk ver­min­der­de de­vie­zen­trans­fers in de mijn­bouw, heeft een enor­me in­ko­mens­ach­ter­uit­gang te­weeg­ge­bracht. De eco­no­mie is vol­gens de re­cen­te cij­fers van het ABS ge­krom­pen met 2,7% in re­ë­le ter­men in 2015. Voor 2016 wordt een ver­de­re af­zwak­king ver­wacht. De ho­ge in­fla­tie wordt breed in de sa­men­le­ving ge­voeld”, staat in de pers­ver­kla­ring van Fi­nan­ci­ën.

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.