KLM en TUIfly zeg­gen sa­men­wer­king met In­selAir op

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

WILLEMSTAD - De Ko­nink­lij­ke Lucht­vaart Maat­schap­pij (KLM) en TUIfly heb­ben per di­rect hun sa­men­wer­king met de het An­til­li­aan­se vlieg­maat­schap­pij In­selAir ge­stopt. Vol­gens bui­ten­land­se me­dia kampt In­selAir al lan­ge­re tijd met fi­nan­ci­ë­le en ope­ra­ti­o­ne­le pro­ble­men.

De si­tu­a­tie is dus­da­nig ver­slech­terd dat KLM don­der­dag be­slo­ten heeft de co­desha­ring op het Ca­ri­bi­sche net­werk van In­selAir een­zij­dig op te schor­ten. In­selAir krijgt veel klach­ten over de dienst­ver­le­ning en de op­vang en com­mu­ni­ca­tie bij ver­tra­gin­gen. De di­rec­tie ging daar­voor on­langs pu­blie­ke­lijk door het stof. KLM werk­te sa­men met In­selAir voor het ver­voer van pas­sa­giers tus­sen de ei­lan­den om op de­ze wij­ze al­le ei­lan­den ze­ven da­gen per week aan te doen. Na KLM stopt nu ook TUIfly de sa­men­wer­king met het An­til­li­aan­se In­selAir. De re­gi­o­na­le lucht­vaart­maat­schap­pij kampt met vlucht­uit­val en fi­nan­ci­ë­le wan­or­de en haalt re­gel­ma­tig op ne­ga­tie­ve wij­ze het nieuws. In­selAir ver­zorg­de voor zo­wel KLM als TUIfly door­ver­bin­din­gen in het Ca­ri­bisch Ge­bied.

(Reis­me­dia)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.