In­za­me­lings­ac­tie voor re­no­va­tie ge­bouw Shi­at­su

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De Na­ti­o­na­le Stich­ting voor Blin­den en Slecht­zien­den in Su­ri­na­me (NSBS) biedt al en­ke­le ja­ren huis­ves­ting aan vi­su­eel be­perk­te Shi­at­su-mas­seurs. Het ge­bouw waar­in de­ze mas­seurs the­ra­peu­ti­sche mas­sa­ge bie­den, moet drin­gend ge­re­no­veerd wor­den. Stich­ting Within heeft het ini­ti­a­tief ge­no­men om op zoek te gaan naar spon­so­ren voor een bij­dra­ge van­af SRD 10 om het ge­bouw een ‘fa­ce­lift’ te ge­ven. Na­ta­sia Ha­nen­berg-Agard, di­rec­teur van de stich­ting, zegt dat het om een hou­ten ge­bouw gaat. Een aan­tal plan­ken is ver­rot en op som­mi­ge plek­ken zijn er gro­te ope­nin­gen in de muur. Het dak, de vloer, de trap en shut­ters moe­ten ge­re­no­veerd wor­den en het ge­bouw heeft een com­ple­te verf­beurt no­dig. Vol­gens de di­rec­teur ver­keert het ge­bouw in slech­te staat en het is dus niet vei­lig voor de mas­seurs die een vi­su­e­le be­per­king heb­ben. Ook voor be­zoe­kers is het geen aan­ge­na­me si­tu­a­tie. Shi­at­su-mas­sa­ge wordt ge­ge­ven door vi­su­eel be­perk­te per­so­nen, die daar­voor spe­ci­aal zijn op­ge­leid. Shi­at­su is sa­men­ge­steld uit de woor­den shia (druk) en tsu (han­den en vin­gers). Shi­at­su is een oos­ter­se mas­sa­ge die ge­ba­seerd is op de le­vens­fi­lo­so­fie, die er­van uit­gaat dat le­vens­ener­gie al­les door­dringt. Shi­at­su-mas­sa­ge be­werk­stel­ligt dat de le­vens­ener­gie (weer) met vol­le kracht gaat stro­men, waar­door het li­chaam zijn ei­gen ge­ne­zen­de kracht kan ge­brui­ken om ge­zond te wor­den of ge­zond te blij­ven. De mas­sa­ge gaat via druk op de ener­gie­ba­nen, me­ri­di­a­nen ge­noemd, en via re­flex­ge­bie­den die over­een­ko­men met ver­schil­len­de or­ga­nen en li­chaams­de­len. Be­hal­ve het Shi­at­su-ge­bouw moet het hoofd­ge­bouw ook een beurt krij­gen. Het pla­fond moet in or­de ge­maakt wor­den, de elek­tri­ci­teit­be­ka­be­ling, af­wa­te­ring en het ge­bouw heeft een verf­beurt no­dig. De stich­ting be­staat op 13 fe­bru­a­ri 50 jaar. Ha­nen­berg hoopt dat de stich­ting hulp krijgt om de ge­bou­wen com­pleet aan te pak­ken, zo­dat het er al­le­maal fraai­er uit­ziet in ver­band met de jaar­dag van de stich­ting. Do­na­ties kun­nen via de DSB op de re­ke­ning­num­mers SRD 10.554.96, eu­ro 47.467.24, USD 40.906.67 en via de Hakrin­bank op SRD 20.540.78.69.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.