Vijf jaar voor kap­pen moe­der

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Len­nox A ver­dwijnt voor vijf jaar ach­ter de tra­lies, om­dat hij zijn moe­der op 20 fe­bru­a­ri heeft ge­kapt. Hij zal ge­du­ren­de zijn de­ten­tie wor­den be­ge­leid door het Psy­chi­a­trisch Cen­trum Su­ri­na­me. Het slacht­of­fer liep ver­won­din­gen op aan haar hoofd, schou­der, wang en nek. Vol­gens de rech­ter heeft Len­nox A ge­bruik­ge­maakt van een scherp voor­werp. Ze vindt dat hij op­zet­te­lijk na rus­tig be­raad te werk is ge­gaan. Uit het psy­chi­a­tri­sche rap­port blijkt dat de man lijdt aan een gees­tes­stoor­nis. Toen hij het straf­ba­re feit pleeg­de, leed hij aan de­ze stoor­nis, waar­door het hem ver­min­derd mag wor­den toe­ge­re­kend. Er zijn ken­mer­ken van psy­cho­se bij hem aan­we­zig die ma­ken dat hij te ma­ken krijgt met hal­li­ci­na­ties. Len­nox A ging de wo­ning bin­nen en be­gon zijn moe­der zon­der eni­ge re­den te kap­pen. Nie­mand kon de vrouw hel­pen, om­dat de men­sen bang wa­ren voor Len­nox A. De man vormt een ge­vaar voor het dorp waar hij woont, want meer­de­re ke­ren wil­de hij an­de­ren aan­val­len. De rech­ter heeft de in­druk dat de man rus­tig over­komt, maar bin­nen bor­relt wel iets bij hem. “Je bent niet te pei­len wat jouw vol­gen­de han­de­ling zal zijn”, zei de ma­gi­straat.

Len­nox A is on­der be­han­de­ling van een psy­chi­a­ter, maar hij ge­bruik­te zijn me­di­cij­nen niet op tijd. Ter be­scher­ming van zich­zelf en de sa­men­le­ving vond de rech­ter het be­lang­rijk om hem voor lan­ge­re tijd in ge­vang te hou­den. Het is vol­gens haar niet uit­ge­slo­ten dat de man weer zo een straf­baar feit pleegt.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.