‘Ble­si’ blij met vrij­la­ting

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - “Mijn God. Oh mijn God”, zei Wil­son S ali­as Ble­si in de be­klaag­den­bank toen de rech­ter hem gis­te­ren in vrij­heid stel­de. De man heeft een straf van een jaar op­ge­legd ge­kre­gen, om­dat hij zijn neef zwaar li­cha­me­lijk let­sel heeft toe­ge­bracht. Hij kwam met de­ze ver­oor­de­ling op vrije voe­ten. Gis­te­ren vouw­de de man zijn han­den in­een om de rech­ter een kans te vra­gen. Hij be­tuig­de spijt en was be­reid de me­di­sche kos­ten van zijn neef te ver­goe­den. “Ik bied mijn ver­ont­schul­di­gin­gen aan. Geeft u mij als­tu­blieft een kans. Ik ben een heel hard­wer­ken­de Su­ri­na­mer.” Zijn neef is aan twee vin­gers ge­wond ge­raakt. Ad­vo­caat Shefa­ni Amirkhan pleit­te dat haar cli­ënt ver­klaart dat het la­te­re slacht­of­fer hem een mes af­han­dig wil­de ma­ken en daar­door ge­wond is ge­raakt. Ze zegt dat een woor­den­wis­se­ling tus­sen de man­nen uit de hand liep. Vol­gens de raads­vrouw is haar cli­ënt aan­ge­val­len door twee ne­ven, on­der wie het slacht­of­fer. Ble­si had nim­mer de be­doe­ling zijn neef te ver­won­den. Vol­gens de ad­vo­caat is de man voor het eerst in aan­ra­king ge­ko­men met de po­li­tie en hij had een goe­de pro­ce­shou­ding. Het be­gon met een fa­mi­lie­ru­zie. Eer­der had het slacht­of­fer de va­der van Ble­si ge­sla­gen, wat leid­de tot een ru­zie. De rech­ter mo­ti­veer­de dat Ble­si en een broer van het slacht­of­fer met el­kaar aan het vech­ten wa­ren. Het la­te­re slacht­of­fer ging om bei­de vech­ten­de per­so­nen uit el­kaar te ha­len. Vol­gens hem heeft Ble­si toen naar hem ge­zwaaid met een mes. De rech­ter ging voor­bij aan de ver­kla­ring van Wil­son S. Ze nam mee dat het slacht­of­fer hem al heeft ver­ge­ven. Vol­gens haar is het niet uit­ge­slo­ten dat za­ken kun­nen her­le­ven. Het Open­baar Mi­nis­te­rie had twee­ën­half jaar cel­straf te­gen Ble­si geeist. De of­fi­cier van jus­ti­tie zegt dat de ge­ne­zings­duur bij het slacht­of­fer van on­be­paal­de tijd is. Het slacht­of­fer heeft SRD 4100 aan me­di­sche kos­ten be­taald. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.