Cas­sa­ve­pro­ject ge­laun­ched

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De launch van het re­gi­o­na­le pro­ject ‘Pro­mo­ting Sustai­na­ble, Com­pe­ti­ti­ve De­vel­op­ment of the Cas­sa­va Va­lue Chain in La­tin Ame­ri­ca and the Ca­rib­bean Re­gi­on’ heeft woens­dag plaats­ge­von­den. Su­ri­na­me, Gu­y­a­na, Tri­nidad and To­ba­go, Bar­ba­dos en Ja­mai­ca zijn hier­bij be­trok­ken. Vol­gens een pers­be­richt van het Mi­nis­te­rie van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij is het doel hier­van het om duur­za­me ont­wik­ke­ling van de cas­sa­ve in de re­gio te be­vor­de­ren.

LVV wil sa­men met de Agency of the Co­lom­bi­an pre­si­d­en­cy for in­ter­na­ti­o­nal Coop­e­ra­ti­on (APCCo­lom­bia) en de Clayu­ca foun­da­ti­on de cas­sa­ve-in­du­strie in Su­ri­na­me tot ver­de­re ont­wik­ke­ling bren­gen. Er is woens­dag met sta­ke­hol­ders ge­spro­ken over de sta­tus van de pro­duc­tie, ver­wer­king en mar­ke­ting van cas­sa­ve in Su­ri­na­me. De ge­sprek­ken heb­ben zich ook ge­con­cen­treerd op re­cen­te ont­wik­ke­lin­gen op het ge­bied van tech­no­lo­gie.

In het ka­der van dit pro­ject is vo­rig jaar als on­der­deel van de sa­men­wer­king tus­sen LVV en de Co­lom­bi­aan­se over­heid een pro­mo­tor­groep op­ge­richt. De pro­mo­tor­groep heeft een mijl­paal be­haald door de goed­keu­ring van het toen in­ge­dien­de ac­tie­plan bij de Eu­ro­pe­se Unie. De over­een­komst hier­toe wordt bin­nen­kort ge­te­kend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.