In­ter­na­ti­o­na­le Dag van de Man

Times of Suriname - - BINNENLAND -

19 no­vem­ber is jaar­lijks (naast We­reld Toi­let­dag ) een dag vol tes­tos­te­ron, bier en vrou­we­lijk schoon. Niet al­leen de vrou­wen, maar ook man­nen heb­ben een ei­gen dag om in de bloe­me­tjes ge­zet te wor­den. Sinds 1999 is dat op de 19e dag van de ‘man­nen­maand’ no­vem­ber. Het the­ma voor 2016 is Stop Ma­le Su­ï­ci­de.

Ru­we man­ne­lijk­heid en borst­haar wor­den op de­ze dag ge­ëerd door de Ver­e­nig­de Na­ties, die de dag in 1999 op Tri­nidad en To­ba­go heb­ben op­ge­richt. Een mooie dag dus om eens met een pils­je op de bank voet­bal te gaan kij­ken, over seks te pra­ten en je­zelf te krab­ben. Want dat doen ech­te man­nen, en dat ho­ren ze juist te doen op We­reld Man­nen­dag. Ove­ri­gens is de dag ook be­doeld om de po­si­tie van de man ster­ker te ma­ken - schijn­baar is die dat nog niet - en om stil te staan bij de ge­zond­heid van het man­ne­lijk li­chaam. En dit in een we­reld waar het man­ne­lij­ke ge­deel­te van de mens­heid 83 pro­cent uit­maakt van zij die op haast al­le do­mei­nen al­le macht in han­den heb­ben? Ja­wel, want ook man­nen gaan ge­bukt on­der ste­reo­ty­pen, cli­chés en on­haal­ba­re ide­a­len die be­li­chaamd wor­den door rij­ke, be­roem­de ac­teurs en on­we­zen­lijk knap­pe sport­lui. In­ter­na­ti­o­na­le Man­nen­dag is geen lu­die­ke ac­tie van ‘be­na­deel­de’ man­nen die eens de draak wil­len ste­ken met Vrou­wen­dag, maar zo­waar een ern­stig ini­ti­a­tief dat in 60 lan­den ge­vierd wordt met de steun van de Ver­e­nig­de Na­ties. Man­nen­dag wil in plaats van de ne­ga­tie­ve re­sul­ta­ten van de man­ne­lij­ke heer­schap­pij, net de po­si­tie­ve bij­dra­ge van man­nen aan de sa­men­le­ving in de kij­ker zet­ten.

Daar­naast wil het ini­ti­a­tief ook de ge­wo­ne ‘man in de straat’ als po­si­tief rol­mo­del pro­mo­ten in plaats van de Brad Pitts van de­ze we­reld. Ook wil het spe­ci­fie­ke ge­zond­heids­pro­ble­men bij man­nen en de dis­cri­mi­na­ties waar ook som­mi­ge man­nen mee te ma­ken krij­gen, on­der de aan­dacht bren­gen. Man­nen­dag wel­licht een re­den van be­staan. Wie ge­lijk­heid tus­sen man en vrouw pre­dikt, kan im­mers niets te­gen een Man­nen­dag heb­ben. Trou­wens, door de dis­cri­mi­na­tie van man­nen on­der de aan­dacht te bren­gen, on­der­streept Man­nen­dag te­ge­lij­ker­tijd ook het feit dat vrou­wen­dis­cri­mi­na­tie en ge­weld te­gen vrou­wen veel gro­ter zijn. Bron: www.fij­ne­dag­van.nl /

www.knack.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.