Min­der be­lang­stel­ling voor ver­koop vuur­werk

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - Win­ke­liers heb­ben dit jaar min­der be­lang­stel­ling voor een ver­gun­ning voor ver­koop van vuur­werk. Zij heb­ben tot en met 30 no­vem­ber de tijd om een aan­vraag voor ver­koop in te die­nen. De win­ke­liers ge­ven aan dat zij geen ver­lies wil­len lij­den en daar­om lie­ver niet ver­ko­pen. Ook de ver­koop­pe­ri­o­de van on­ge­veer een week vin­den zij kort. Het is nog niet be­kend van­af wan­neer vuur­werk ver­kocht mag wor­den. De wis­sel­koers is ho­ger ge­wor­den, waar­door de prij­zen au­to­ma­tisch zul­len stij­gen. De win­ke­liers den­ken dat van­we­ge de pre­cai­re si­tu­a­tie in het land, zij min­der vuur­werk zul­len ver­ko­pen. En­ke­len heb­ben wel een aan­vraag in­ge­diend op de ver­schil­len­de dis­tricts­com­mis­sa­ri­a­ten. Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Laks­miena­rain Doe­bay zegt dat het aan­tal aan­vra­gen dras­tisch is af­ge­no­men. Voor­gaan­de ja­ren kwa­men de win­ke­liers al heel vroeg een aan­vraag in­die­nen.

AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.