In­ter­na­ti­o­na­le Dag van de Rech­ten van het Kind

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Elk jaar wordt op 20 no­vem­ber de In­ter­na­ti­o­na­le Dag van de Rech­ten van het Kind ge­vierd. Op die dag, mor­gen dus, zijn er al­ler­lei ac­ti­vi­tei­ten om te her­in­ne­ren dat kin­de­ren spe­ci­a­le rech­ten heb­ben. Uni­cef en de Ver­e­nig­de Na­ties heb­ben hier­voor op 20 no­vem­ber 1989 een ver­drag aan­ge­no­men. Hier­in zijn de ba­sis­rech­ten van al­le kin­de­ren ter we­reld vast­ge­legd.

Het ver­drag van de Uni­ver­se­le Ver­kla­ring van de Rech­ten van het Kind werd op 20 no­vem­ber 1989 aan­ge­no­men door de Al­ge­me­ne Ver­ga­de­ring van de Ver­e­nig­de Na­ties. Het VNKin­der­rech­ten­ver­drag gaat ei­gen­lijk over al­les waar kin­de­ren mee te ma­ken kun­nen krij­gen, van­af de ge­boor­te tot aan het acht­tien­de le­vens­jaar. Het gaat over school, wo­nen, ge­zond­heid, ge­loof, ou­ders en vrien­den. Maar ook over kin­der­mis­han­de­ling, kin­der­ar­beid, oor­log en vluch­te­lin­gen.

In­mid­dels is het Ver­drag door 191 van de 193 lan­den op de we­reld on­der­te­kend. Het VN-Kin­der­rech­ten­ver­drag be­vat 54 ar­ti­ke­len waar­in af­spra­ken over de rech­ten van kin­de­ren en jon­ge­ren tot acht­tien jaar zijn op­ge­schre­ven.

De lan­den ver­plich­ten zich hier­mee tot het be­scher­men van de rech­ten van kin­de­ren in hun land. Ze moe­ten kin­de­ren ook de kans ge­ven om mee te den­ken en te pra­ten over din­gen die voor hen van be­lang zijn. Ie­der land moet el­ke vijf jaar rap­port uit­bren­gen aan een spe­ci­a­le com­mis­sie in Genè­ve. Uni­cef heeft een be­lang­rij­ke taak bij het toe­zicht op de na­le­ving van het ver­drag. Ook in­ter­na­ti­o­na­le or­ga­ni­sa­ties kun­nen aan het Kin­der­rech­ten­co­mi­té rap­por­te­ren. Het Kin­der­rech­ten­col­lec­tief ver­zorgt de­ze zo­ge­he­ten ngo-rap­por­ta­ge.

Het Kin­der­rech­ten­co­mi­té rap­por­teert op zijn beurt ie­de­re twee jaar aan de Al­ge­me­ne Ver­ga­de­ring van de Ver­e­nig­de Na­ties. Re­ge­rin­gen zijn niet blij om met ne­ga­tie­ve uit­spra­ken van in­ter­na­ti­o­na­le or­ga­nen over si­tu­a­ties in hun ei­gen land ge­con­fron­teerd te wor­den. Ze zul­len dit wil­len voor­ko­men, en dit is voor lan­den een prik­kel om si­tu­a­ties waar­bij kin­der­rech­ten wor­den ge­schon­den te ver­an­de­ren.

De be­lang­rijk­ste rech­ten van het kind zijn: het recht op on­der­wijs, het recht op ei­gen ge­loof en cul­tuur, het recht op een naam en een na­ti­o­na­li­teit, het recht op een ei­gen me­ning, het recht op een vei­lig en ge­zond le­ven, het recht op be­scher­ming te­gen kin­der­ar­beid, het recht op be­scher­ming te­gen mis­han­de­ling, en ge­weld, het recht op be­scher­ming bij een oor­log, het recht op spe­len, het recht om op te groei­en bij fa­mi­lie, het recht op vei­lig drink­wa­ter, het recht op goe­de ge­zond­heids­zorg, het recht op zorg bij een han­di­cap. Bron: (www. Kin­der­rech­ten.nl/

www.be­le­ven.org)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.