Vei­lig­heid Bors­se­le niet in het ge­ding

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - De vei­lig­heid bij de kern­cen­tra­le in Bors­se­le is door het me­nings­ver­schil tus­sen het Rijk en de aan­deel­hou­ders van ener­gie­be­drijf Del­ta niet in het ge­ding. Dat heb­ben mi­nis­ters Jeroen Dijs­sel­bloem van Fi­nan­ci­ën en Henk Kamp van Eco­no­mi­sche Za­ken gis­te­ren be­na­drukt.

De aan­deel­hou­ders van Del­ta we­zen de­ze week een red­dings­plan van het ka­bi­net af voor ener­gie­be­drijf om­dat ze dat te ka­rig von­den. De sug­ges­tie dat het ka­bi­net fi­nan­ci­eel over de brug moet ko­men om­dat an­ders de vei­lig­heid van de kern­cen­tra­le in het ge­ding komt, noemt Dijs­sel­bloem on­no­dig on­ge­rust ma­kend.

“Ik snap wel dat men pro­beert op die ma­nier de druk op te voe­ren, maar die is echt on­ge­past.” Ook Kamp denkt niet dat er een pro­bleem met de vei­lig­heid is. “We heb­ben een apar­te toe­zicht­hou­der die dat sterk in de ga­ten houdt. Als de vei­lig­heid wel in het ge­ding komt, zal de toe­zicht­hou­der in­grij­pen.”

Del­ta is wet­te­lijk ver­plicht zijn net­werk­be­drijf af te sto­ten, iets wat an­de­re ener­gie­be­drij­ven eer­der al moesten doen. Het ka­bi­net wil­de be­paal­de staats­ga­ran­ties ge­ven, om­dat Del­ta ook nog met de cen­tra­le in Bors­se­le zit op­ge­scheept. Dijs­sel­bloem be­na­druk­te dat de bal nu bij de aan­deel­hou­ders ligt, maar dat zijn deur open staat. “Ik wacht hun ini­ti­a­tief af”, al­dus de mi­nis­ter.

(AD/ foto: atomin­fo.cz)

Koel­wa­ter uit de kern­cen­tra­le van Bors­se­le wordt in de Wes­ter­schel­de ge­loosd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.