Zor­gen over ‘ter­reur’ Oc­trooi­bu­reau

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

RIJSWIJK - Het ka­bi­net en de Twee­de Ka­mer ma­ken zich gro­te zor­gen over de drie­dui­zend werk­ne­mers van het Eu­ro­pees Oc­trooi­bu­reau in de Rijs­wijk­se Plaspoel­pol­der. Al­le frac­ties wil­len een de­bat nu vol­gens de vak­bond de ter­reur op de werk­vloer aan­houdt en de­ze week op­nieuw een slacht­of­fer heeft ge­ëist. De in­ter­na­ti­o­na­le or­ga­ni­sa­tie met ze­ven­dui­zend werk­ne­mers, van wie er drie­dui­zend in de Haag­se re­gio wo­nen en wer­ken, wordt met har­de hand ge­leid door de Frans­man Benoît Bat­ti­s­tel­li. Vol­gens de vak­bond SUEPO wordt het per­so­neel ‘sys­te­ma­tisch on­der­drukt en mond­dood ge­maakt’.

“Ook richt de pre­si­dent de pij­len op be­stuur­ders van de vak­ond”, zegt ad­vo­caat Lies­beth Zeg­veld. “Na twee ont­sla­gen be­stuurs­le­den in Mün­chen eer­der dit jaar, is nu ook de se­cre­ta­ris, Lau­rent Pr­unier, ont­sla­gen ter­wijl hij ziek thuis zat”, zegt Zeg­veld. “De vak­bond wordt op de­ze wij­ze uit­ge­hold. Werk­ne­mers wor­den voor het le­ven ge­ru­ï­neerd. Er zijn si­tu­a­ties be­kend van men­sen die on­aan­ge­kon­digd uit hun kan­toor­ruim­te wor­den ge­haald en na een ge­sprek met de lei­ding het pand in een rol­stoel ver­la­ten.” Zeg­veld, die na­mens de vak­bond een kort ge­ding heeft aan­ge­span­nen te­gen het Eu­ro­pees Oc­trooi­bu­reau, noemt het aan­ko­men­de Ka­mer­de­bat en de be­moei­e­nis van de Ne­der­land­se re­ge­ring ‘be­moe­di­gend’ en ‘een keer­punt’. “Groot pro­bleem tot nog toe is dat de or­ga­ni­sa­tie im­mu­ni­teit ge­niet, waar­door Ne­der­land op ei­gen grond­ge­bied niet kan in­grij­pen”, al­dus de ad­vo­caat.

Het Mi­nis­te­rie van Eco­no­mi­sche Za­ken liet vrij­dag we­ten dat Ne­der­land de plan­nen om de in­ter­ne or­ga­ni­sa­tie te mo­der­ni­se­ren steunt, maar dat de uit­voe­ring er­van zorg­vul­di­ger moet en kan. “Wij blij­ven daar hard aan trek­ken, want het gaat ook naar on­ze me­ning nog niet goed”, al­dus een woord­voer­der.

Het EOB wijst el­ke be­schul­di­ging dat het bu­reau het ge­munt zou heb­ben op pro­mi­nen­te vak­bonds­le­den van de hand. “Dit is vol­le­dig on­ge­grond”, al­dus Ja­na Mit­ter­mai­er, woord­voer­ster van het EOB. “Er is spra­ke van pes­te­rij­en en in­ti­mi­da­tie door me­de­wer­kers je­gens an­de­ren. Der­hal­ve zijn er ge­heel vol­gens de re­gels van het EOB dis­ci­pli­nai­re maat­re­ge­len ge­no­men. De pro­ce­du­re die hier­voor is door­lo­pen vol­doet aan de hoog­ste in­ter­na­ti­o­na­le stan­daard, zo is door on­af­han­ke­lij­ke ex­perts vast­ge­steld.”

Het EOB kwam in 2014 voor het eerst in op­spraak. Ter­wijl pre­mier Mark Rut­te het start­sein gaf voor de nieuw­bouw, kwam naar bui­ten dat een op­val­lend aan­tal werk­ne­mers zelf­do­ding heeft ge­pleegd. Een aan­tal lan­den van de in to­taal 28 aan­ge­slo­ten lid­sta­ten, die Bat­ti­s­tel­li tot 2018 heb­ben her­be­noemd, heeft zich in­mid­dels kri­tisch uit­ge­la­ten over de ar­beids­om­stan­dig­he­den.

(De Te­le­graaf/ foto: po­li­ti­co.eu)

De Frans­man Benoît Bat­ti­s­tel­li.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.